'n Pienk Blom

Reads: 237  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Non-Fiction  |  House: Booksie Classic
a poem a wrote for a guy i like. it's about a nerine

Submitted: February 26, 2012

A A A | A A A

Submitted: February 26, 2012

A A A

A A A


 

‘n Pienk blom vir vier jaar se stryd om te erken date k iets kan voel vir jou.

‘n Pienk blom vir die kere toe ek probeer het, maar my moed my begewe het.

‘n Pienk blom vir elke oomblik wat ek aan jou gedink het.

‘n Pienk blom vir oomblik wat jy my hart laat staan het.

‘n Pienk blom vir die kere toe ek stom moes staan, toe jy my asem wegneem.

En tog soveel meer as net ‘n Pienk blom.

Net so eenvoudig soos ‘n Pienk blom

‘n Pienk blom vir jou…


© Copyright 2020 phwlofthenow. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments: