Alleen mezelf

Reads: 95  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: True Confessions  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


Van binnen sta ik in brand.
Ik leef op de rand.

Ik ga door de diepste dalen.
Over de hoogste bergen.

Steeds opnieuw falen.
Steeds weer nieuwe vragen.

Dromen vergaan.
Liefde sterft.

Alleen blijf ik staan.
De enige die ik vertrouw
ben ikzelf.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags