Als de wind gaat liggen

Reads: 147  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


De stilte voor de storm
die heerst over dier en plant
laat mij dromen
bij daglicht,
puur op gevoel,
zonder verstand.

De donder en de bliksem
die woedt door het open land
neemt mij mee
in extase.
Ben door het schouwspel
overmand.

De wind en de regen
die laait over het verlaten strand
doet mij verwonderen,
diep in gedachte
aan de natuur
mijn hart verpand.

De opgeklaarde lucht
waar wolken vredig in drijven
na de heftige storm
alsof er thuis een kaarsje brandt
geeft mij weer rust.

Een rust
waar ik eeuwig
in wil blijven.
Een rust
waar iedereen
zo naar verlangt.


© Copyright 2019 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments: