Als jij er niet was

Reads: 245  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Song Lyrics  |  House: Booksie Classic
poem, song

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


Als jij er niet was
zou mijn hart stil blijven staan.
Mijn bloed zou niet meer stromen.
Niemand zou meer komen.
Het zou het eind zijn van onze dromen.
Niets zou nog meer gaan.
 
Als jij er niet was
zou mijn ziel deze wereld verlaten.
Mijn geest zou niets meer hebben te bepraten
en er zou geen licht meer zijn.
Ik zou eenzaam sterven van de koude.
Verlaten met alleen mijn pijn.
 
Als jij er niet was
zou er geen liefde bestaan.
Was er niemand om van te houden.
Niemand om te vertrouwen.
Een wereld zonder kleuren.
Opgesloten achter dikke deuren.
Mijn laatste uur zou slaan.
 
Als jij er niet was
zou het leven bevriezen.
Was er niets meer om te verliezen.
Alles zou bederven.
Ongelukkig zou ik sterven.

Als jij er niet was.
Als jij er niet was!


Er is geen leven
zonder jou.


© Copyright 2018 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments: