Bindingsangst

Reads: 136  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: True Confessions  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 18, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 18, 2010

A A A

A A A


Verstijfd en bevroren
loop ik door een verlaten land.
Verarmd en verloren
neem ik haar ziel ter hand.
 
Dan draag ik haar door zee
op de golven van het leven.
Neem bloemen voor haar mee.
Misschien kan zij mij vergeven.
 
Dan dansen wij in het licht
op het ritme van een zomerse nacht.
Dan schrijf ik voor haar een gedicht
en zie ik hoe zij naar mij lacht.
 
Maar voor ik mezelf kan geven
is mijn hart alweer vertrokken.
Onze problemen zijn dezelfde gebleven
en hoeveel ik daadwerkelijk van haar houd,
daar is zij heel erg van geschrokken.
 
 
 


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More True Confessions Poems

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags