Cirkels

Reads: 126  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


Rond vragen en antwoorden
kleven immer gevoelens.
 
Het gevoel weet of het goed is.
 
Rond verlies en winst
draait een bol van trots.
 
Soms is het even slikken.
 
Rond tijd en temperatuur
trillen fotonen los.
 
Die zich in allerlei kleuren schikken.
 
Rond jou en mij
groeit nieuw leven.
 
Dat ons waar laat zijn.
 
Als een mythe,
als een gegeven.
 
Als een droom
zonder eind.
 


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.