Computercrash

Reads: 111  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: True Confessions  |  House: Booksie Classic
true story

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Dertig minuten geleden is mijn computer ermee opgehouden, precies op het moment dat mijn vader aan zijn hart geopereerd wordt. Ik zit nu op zijn computer te tikken en ben bang dat die dingen met elkaar te maken hebben. Mijn computer en zijn hart. Ik maak me zorgen, misschien is het een teken dat er iets vrezelijk mis is, of misschien moet ik gewoon achter die computer vandaan. Op het eind van de middag word ik gebeld door mijn broertje over de operatie, ik hoop maar dat die computer van mij toeval is en dat hij het gewoon heeft overleeft.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More True Confessions Short Stories

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Pieter de Winter

Popular Tags