De bij

Reads: 194  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Humor  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Ik ben een bij.
Verliefd op elke bloem.
Maar er is maar een koningin
en dat ben jij.


© Copyright 2020 Pieter de Winter. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments: