De zucht

Reads: 87  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


In de gang
een terloops gebaar.
Houd mezelf in bedwang.
Toegeven is een gevaar.

Op stenen geschreven.
Uit hout gehakt.
Altijd mezelf gebleven,
maar opnieuw gestart.

Bergen brokkelen af.
De zee trekt zich terug.
De klok slaat zijn slag.
Ik ben thuis
en ik zucht.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.