Gelukkig ben je niet alleen

Reads: 99  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: True Confessions  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Hou van mezelf
en heb het best goed,
maar als jij er niet was geweest
dan had ik god nooit ontmoet.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More True Confessions Poems