Het leven is hart

Reads: 93  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Religion and Spirituality  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Het hart geeft liefde
Het hart is het centrum
Van het leven
Van het leven
Het hart
Je kan niet zonder

Het hart geeft je kracht
Het hart geeft je macht
Over 't leven
Over 't leven
Het hart
Klopt voor jou

Het hart gaat tekeer
Het hart wil meer
Nog langer leven
En langer
En langer
En langer leven

Het hart
Houdt van 't leven


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Religion and Spirituality Poems