Ik mis de liefde

Reads: 140  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Dromen verdwijnen
als auto's in mijn straat.
Het enige wat overblijft
is eenzaamheid en haat.

Ze komt nooit meer terug.

Vrienden komen
als bloemen in mei.
Het enige wat ik mis
is ons huis en zij.

Dat komt nooit meer terug.

Ik mis de liefde.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.