Mis je

Reads: 167  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 18, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 18, 2010

A A A

A A A


Zoek je ziel.
Vind je hart.

Volg het lied
heel subtiel.

Dromen gaan voorbij
waar het echt om gaat
ben jij.

Woorden blijven staan
waar het echt om gaat
is ons bestaan.

Graaf je graf.
Neem je beitel.

Maak de dood
ons feit.

Ik zoek
geen heibel.

Ik wilde alleen
voor heel even
mijn liefde
aan je kwijt.


© Copyright 2019 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments: