Niet zonder

Reads: 253  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Non-Fiction  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Met gevleugelde gedachten
droomt hij over later.
 
Verzonken in de overtuiging
dat er een midden is.
 
Diep in gesprek
met zijn psychiater
gaan zij over
tot zelfverbintenis.
 
Dubbel en dwars
tekent hij voor zijn leven.
 
Hij moet
het vertrouwen geven.
 
Hij luistert
huivert en accepteert.
 
De wereld is
zoals die is.
 
Hij kan niet
zonder medicatie.
 
 


© Copyright 2019 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Non-Fiction Poems