Niets

Reads: 109  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Riddles  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


Er is niets.
Niets dat mij raakt.
Er is niets.
Niets dat ons gelukkig maakt.
 
De stilte schreeuwt om aandacht.
Maar ik hou me rustig.
 
Er is niets.
Niets dat jij niet ziet.
Er is niets.
Niets waar ik van geniet.
 
De rust in mijn hart verdooft de pijn.
Even ben ik gelukkig.
 
Gelukkig met niets.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.