Sterven in jou ogen

Reads: 141  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 20, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 20, 2010

A A A

A A A


Ik wil sterven
in het geluk van jouw ogen.

Laat me verleiden
door jouw macht.
Moet bezwijken
voor jouw kracht.

Mijn ogen verdrinken
in een zee van liefs.
Mijn adem stokt
bij het zien
van jouw verlies.

En ik wil sterven.

Loop de laan uit.
Draag jou in mijn hart.
Vandaag eet ik geen beschuit
en droog mijn tranen
met smart.

In het geluk van jouw ogen.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.