Vertrouwelijk

Reads: 95  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Other  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 20, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 20, 2010

A A A

A A A


och en wee
waar leidt uwer boosheid toch toe
heb ik u iets misdaan
dat niet door de beugel is gegaan?
moet ik boeten voor mijn razernij?
of is dit slechts een speelse vingerwijzing
naar het verlangen van een vrijpartij?
ik weet niet wie u bent
vraag enkel mij te lezen
misschien is de waarheid u niet bekend
maar voor mij heeft u niks te vrezen


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.