Weg

Reads: 122  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: True Confessions  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 19, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 19, 2010

A A A

A A A


Je maakte me zielsgelukkig,
maar je maakte me ook doodziek.
Je ontnam me alles wat ik lief had
en zei dat 't niet waar was.

Je gaf hoop in donkere dagen,
maar het eindigde immer in verdriet.
Ik had niets meer dan dromen
diepe, diepe dromen in mijn verschiet.

Onrealistisch, idealistisch,
simplistisch, ik wist eigenlijk niets.

Het was maar een gevoel
en nu is het weg.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More True Confessions Poems