Zorgen

Reads: 195  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Health and Fitness  |  House: Booksie Classic
poem

Submitted: June 17, 2010

A A A | A A A

Submitted: June 17, 2010

A A A

A A A


Ik zie,
ik voel
en ik ga.

Maar daarna
weet ik het niet meer.

Ik kijk je na
en vergeet het weer.

Dan is het morgen
en heeft ieder
zijn of haar zorgen.


© Copyright 2017 Pieter de Winter. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Health and Fitness Poems