Havarie Letadla

Reads: 431  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Horror  |  House: Booksie Classic

This essay is in czech

HAVÁRIE LETADLA
Už bude zapadat Slunce a v letadle už sedí všichni cestující. Chvíli potom, co se zav?ely dve?e se objevuje letuška, která ukazuje, co d?lat v p?ípad? nouze. Po pár minutách už se ozývá pokyn k zapnutí pás? a letadlo se pomalu rozjíždí po ranveji. 
Po pár hodinách letu je noc a v?tšina cestujících ulehla ke spánku. Do konce letu zbývá ješt? zhruba 6 hodin. Pilot letadla vypadá otráven?, protože je to jeho poslední let p?edtím, než odejde do d?chodu. Kopilot najednou hlásí zvláštní hesla, ve kterých se vyznají jen piloti. Pilot vidí, že je n?co špatn?. Po chvíli to poznávají i cestující, protože turbulence jim nedají spát. V?tšina lidí si ?ekne, že je to normální, ale není. Pilot zanedloho zjistí, že totáln? ztratil kontrolu nad letadlem. A aby to nebylo tak snadné, tak se ješt? porouchá levý motor letadla. Zd?šený pilot neví, co má d?lat a letadlo se prudce naklání na levo. Ve spojení s turbulencemi si cestující usmyslí, že n?co není v po?ádku. Letušky je upozor?ují, že se nic ned?je, ale nedokážou je p?esv?d?it. Pilotovi nezbývá nic jiného než ?íct pravdu a tak ohlašuje cestujícím, že ztratil kontrolu nad letadlem. To vyvolává paniku, n?kte?í za?ali k?i?et jako o život a n?kte?í si zapli pásy v domn?ní, že se jim nic nestane. Letadlo klesá tak rychle, že po pár minutách už jde z okna vid?t zem?. Pod letadlem není žádná obydlená oblast, pouze lesy. Pilot upozor?uje cestující a? se p?ipraví na náraz. Po chvíli nastává okamžik, kterého se všichni báli, náraz. V?tšina lidí má v hlav? myšlenku, že práv? oni budou jedni z mála, kte?í p?ežijí. Jsou však na omylu. Po nárazu letadla minimááln? polovina lidí ležela v letadla mrtvá nebo v bezv?domí. Lidé, kte?í byli pouze zran?ní nemohli ven, protože dve?e byly zaklín?ny stromem. Kopilot je mrtvý, ale pilot je stále naživu, ale p?išel o levou ruku a te?e mu krev z hlavy. Vychází ven a lidé, kte?í byli ješt? p?ed chvílí zaneprázdn?ni otevíráním dve?í se na n?j podívali a za?ali na n?j nadávat a dokonce ho dva z cestujících zbili do bezv?domí a možná do smrti. Nejv?tší problém se však teprve objevuje, v letadle za?íná ho?et. Lidé se marn? pokouší ohe? uhasit, ale nejde to. Dve?e stále nepovolují a ohe? se rozší?uje velmi rychle.
Po dvou dnech na místo p?ijížd?jí záchranné služby Po vypá?ení dve?í však nachází pouze vyho?elé letadlo. Pokouší se najít p?eživší, ale jediné, co vidí jsou oho?elá t?la. Lidé zodpov?dní za tuto aerolinku se na ve?ejnosti brzy vyjad?ují a nehodu shazují na pilota. Poz?stalí je však žalují a spor nakonec vyhrávají. Jediné, co získali je odškodné a pomsta. Jejich blízké jim to ale nevrátí.


Submitted: November 25, 2014

© Copyright 2021 ReCampo. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

Boosted Content from Other Authors

Short Story / Mystery and Crime

Book / Action and Adventure

Short Story / Thrillers

Other Content by ReCampo

Essay / Science Fiction

Essay / Horror