A Pattern

Reads: 338  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Isang binata na nais ay baguhin ang kinagisnan na sakit ng kanilang pamilya. Hindi ng malubhang karamdaman pisikal na katawan, kundi ng sakit na naidudulot na pasakit ng mga ama sa mga ina ng tahanan. Ang pagiging hindi tapat sa asawa, ang PAMBABABAE at walang pagkalinga at pagpapahalaga sa kalooban ng kabiyak ng puso.Hindi madaling gawin ito dahil napapalibutan siya ng mga babae na maaaring bumihag ng kanyang puso. Ngunit isang ring babae ang tutulong sa kanya upang maisagawa ang kanyang adbokasiya sa buhay. Maraming tukso at pagsubok siyang hinarap ngunit siya ay nagtagumpay kasama ang babaeng kanyang minamahal.

Table of Contents

The Calling

Submitted: November 20, 2011

Alas kuwatro y medya na ng umaga, nagriring ng malakas ang celphone, kahit sa kabilang bahay ay naririnig ang alarm nito kaya nagising an... Read Chapter

The Promise

Submitted: December 04, 2011

  Nasa lahi na nila ang pagiging babaero aniya sabi ng mga tao sa kanilang lugar dahil ang kaniyang lolo sa kanyang ama at mga t... Read Chapter

The Siblings

Submitted: December 04, 2011

Sa kabila ng maraming pagsubok ang dumating sa kanila, masaya silang tatlong magkakapatid mababaw ang kanilang kaligayahan dahil hindi si... Read Chapter