Lakbay

Reads: 60  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
Song composed by Richard Benito

Submitted: January 03, 2012

A A A | A A A

Submitted: January 03, 2012

A A A

A A A


Lakbay
composed by Richard Benito

Paglalakbay sa sanlibutan
Buhay ko'y marupok puno na ng lumbay
Ngunit may pag asang oh natatanaw
Paglapit ko'y Kanyang kaluglugdan

Sa 'king paglalakabay sa ibabaw ng sanlibutan
Nagkaroon ng kulay nang Kanyang tawagin
At binigyan ng gabay, angking kaluluwa't buhay
Tanging Siya lamang sa akin ay uunawa

Tunay na buhay ay wala naman sa sanlibutan
Sa ating mga kamay gawa'y muna'y isipin
At laging ipagabay, angking takbuhin't bulay
Tanging Siya lamang sa atin ay uunawa

pangako ng ibay huwag mong asahan
pangako ng ibay nawawala
pangako Niya'y ating asahan
pagkat ito'y dalisay at tunay

Sa 'king paglalakabay sa ibabaw ng sanlibutan
Nagkaroon ng kulay nang Kanyang tawagin
At binigyan ng gabay, angking kaluluwa't buhay
Tanging Siya lamang sa akin ay uunawa

Paglalakbay sa sanlibutan
Buhay ko'y marupok puno na ng lumbay
Ngunit may pag asang oh natatanaw
Sa paglapit ko'y Kanyang kaluglugdan

Tunay na buhay ay wala naman sa sanlibutan
Kundi sa langit na tahanan.


© Copyright 2018 Richard Benito. All rights reserved.