The Enlighten

Reads: 104  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Action and Adventure  |  House: Booksie Classic
Ito ay istorya ng isang lalaking nabiyayaan ng paningin,pamilya at kayamanan higit sa kaniyang kaibigang bulag. Ano ba ang kahulugan ng salitang bulag, diyan umikot ang istorya ng dalawang magkaibigan.

Table of Contents

The Enlighten

Submitted: December 27, 2011

Ito ay istorya ng isang lalaking nabiyayaan ng paningin,pamilya at kayamanan higit sa kaniyang kaibigang bulag. Ano ba ang kahulugan ng salitang bulag, diyan umikot ang istorya ng dalawang magkaibigan. Read Chapter


Recent Comments

More Action and Adventure Books

Booksie 2018 Poetry Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Richard Benito

A Pattern

Book / Young Adult

Maya Man The National Superhero

Book / Action and Adventure

WANGIS

Poem / Religion and Spirituality

Popular Tags