The Enlighten

Reads: 68  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Action and Adventure  |  House: Booksie Classic
Ito ay istorya ng isang lalaking nabiyayaan ng paningin,pamilya at kayamanan higit sa kaniyang kaibigang bulag. Ano ba ang kahulugan ng salitang bulag, diyan umikot ang istorya ng dalawang magkaibigan.

Table of Contents

The Enlighten

Submitted: December 27, 2011

Ito ay istorya ng isang lalaking nabiyayaan ng paningin,pamilya at kayamanan higit sa kaniyang kaibigang bulag. Ano ba ang kahulugan ng salitang bulag, diyan umikot ang istorya ng dalawang magkaibigan. Read Chapter


Recent Comments