WANGIS

Reads: 78  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Religion and Spirituality  |  House: Booksie Classic
A song composed by Richard Benito

Submitted: December 20, 2011

A A A | A A A

Submitted: December 20, 2011

A A A

A A A


WANGIS
Composed by Richard Benito

I
c
Habag mo ang hiling
At hibik ng nakatalaga
Wangis Mo ang hanap
Ngunit sa iba'y walang halaga

refrain

Ngunit ng lumayo
Pangako ng iba'y nabigo
Ngunit Ikaw ay laging tapat
Kaya't sana'y dinggin Mo

Chorus 1
Patawarin Mo ako
Sa aking nagawang
kasalanan
Di layon ng pusong
Magdulot ng sama
ng loob

Dinggin Mo ang pagsamo
Ang hibik ng aking puso
Tanggaping masarap na samyo
Ang hain ko
Sa Iyo

II
c
Tawag Mong kay tamis
Sa akin ay napakahalaga
Wangis Mo ang hanap
Ngunit sa iba'y walang halaga

refrain

Ngunit ng lumayo
Pangako ng iba'y nabigo
Ngunit Ikaw ay laging tapat
Kaya't sana'y dinggin Mo...

Chorus 2
Pinatawad Mo ako
Sa aking nagawang
kasalanan...
Di layon ng pusong
Magdulot ng sama
ng loob

Dininig mo ang samo
Ang hibik ng aking puso
Tinanggap masarap na samyo
Ang hain ko
Sa Iyo

bridge
Pinatawad Mo ako
Sa aking nagawang
kasalanan...
Di layon ng pusong
Magdulot ng sama
ng loob

Dininig mo ang samo
Ang hibik ng aking puso
Tinanggap masarap na samyo
Ang hain ko
Sa Iyo


© Copyright 2018 Richard Benito. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Religion and Spirituality Poems

Booksie 2018 Poetry Contest

Booksie Popular Content

Other Content by Richard Benito

A Pattern

Book / Young Adult

Maya Man The National Superhero

Book / Action and Adventure

The Enlighten

Book / Action and Adventure

Popular Tags