congrets...........

Reads: 141  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
congrates some one .....

Submitted: December 04, 2011

A A A | A A A

Submitted: December 04, 2011

A A A

A A A


badhai ho bahot sari hamari taraf se......

apko jeewan ke har naye pal me ,

ek nae khushi mile,

ap hamesha ese hi rahain ,

kabhi na badle ik pal ke lie,

  mat sochie unlogo ke bare me,

  jinke bare me duniya bhi nahi sochti,

bhool jaaie wo purane din wo batain,

kyoki koi intjaar kar raha hai apka ,

jindgi ki is nae rah me,

ap dono ko is nae khushi ke lie ,

badhai ho bahot sari hamari taraf se.........

 


© Copyright 2018 riu. All rights reserved.