manjil.

Reads: 275  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic

manjil ,, chahat

 

 

 

 

us manjil ko pana hai 

usko apna banana hai

teri chahat me e sanam 

had se gujar jana hai

na ho kis se koi shikwa 

na karna hai gila kisi se 

bs sab  ke dil me jagah banakar 

sabko apna banana hai

 

 

 

 


Submitted: December 23, 2011

© Copyright 2022 riu. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

Other Content by riu

Poem / Poetry

Poem / Poetry