my feelings for my love

Reads: 77  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
for someone especial..

Submitted: December 04, 2011

A A A | A A A

Submitted: December 04, 2011

A A A

A A A


for someone.....

 

 

ap jo aae is dil me phool khil aae,

kaliyan khilna to chah rahi thi,

par bin apke murgha ja rahi thi.

aj phir se ye pyar ka phool khil raha hai .

ap jana par phir se wapas ana ye dil kah raha hai.

is phool ki khushboo behosh karti ja rahi hai,

milne ki ghadi ab najdeek aa rahi hai,

milne ki gadi ab najdeek aarahi hai..............


© Copyright 2018 riu. All rights reserved.

Booksie 2018 Poetry Contest

Booksie Popular Content

Other Content by riu

Popular Tags