my feelings for my love..

Reads: 81  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
for some one.............

Submitted: December 04, 2011

A A A | A A A

Submitted: December 04, 2011

A A A

A A A


aj yad ae ap phir se mughe,

kya batau yaro iski wajah tumhe...

ye to ap aur ham hi jante hai ,

kyoki ye janmo janmo ka rishta hai,

jo do log milkar banate hai,

ab har un rasto ko dekhkar muskura jati hu me,

kypki lagta hai aj bhiin rasto par sath me chal rahen hai ap aur me,

hme pata hai har din ek jesa nahi hota ,

yadi milte hai to bichdna bhi hota hai,

par kya karun in bhawnao ka jo,

machl machl kar in panno par likhti hi,

aa bhi jao ab aur sambhala nahi jata............

ab aur sambhala nahi jata..............


© Copyright 2018 riu. All rights reserved.