wo din

Reads: 69  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
wo din.............

Submitted: December 15, 2011

A A A | A A A

Submitted: December 15, 2011

A A A

A A A


 

 

kya din the wo.............. 

ki unke hone se dar bhi hame na dara pata tha,

aj ate hai yad wo din,

ki tanhai me dar satata tha,

hamne bhi himmat nahi hari,

samna to kiya har kisi ka,  

par phir bhi chahat hai is nacheez ki,

ki pyar kya cheez hai, 

phir se akar wo hame bata de, 


© Copyright 2018 riu. All rights reserved.