Yaddon Ke Saaye

Reads: 105  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
Kabhi Yaddon Ke Saaye Hai

Submitted: January 27, 2013

A A A | A A A

Submitted: January 27, 2013

A A A

A A A


Yaddon Ke Saaye

FROM

Rohit Kumar

 

"Kabhi Yaddon Ke Saaye Hai

Kabhi Khawaboon Ke Saaye Hai

Saaye hai kitaboon ke

Saanson Ke sayee hai

 

1.  hai sansson main mohobaat ki kuch ajeeb si sargam

jaise parvat ka nadiyoon se hai aanokha bandhan

dete hai hum mohobaat ko inaam kaise kaise

Har Tarf tere Zulfo ke sayee hai.

 

Kabhi Yaddon Ke Saaye Hai

Kabhi Khawaboon Ke Saaye Hai

Saaye hai kitaboon ke

Saanson Ke sayee hai

 

2. hai aankhe jheel ka ek khara pani hai

Chupe Hai Inme Laakh Aansu, Ye Chahat ki Rawani Hai

Main Duub Jata Hun Teri aankhon main kuch aise

Kabhi Yaddon ke Saaye hai

kabhi khawaboon ke saaye hai


© Copyright 2017 Rohit Kumar09. All rights reserved.