HE LOVES ME (trailer)

Reads: 244  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 3

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
(tagalog language)

Submitted: February 24, 2011

A A A | A A A

Submitted: February 24, 2011

A A A

A A A


KILALANIN SINA:

MIKA GONZALES

- Isang mabait, lovable at cute girl daw

- Pero siya’y bobo, tanga at laging pumapalpak

- Wala siyang love life dahil parang ayaw sa kanya ng mga kalalakihan

- Pangarap na maging isang madre
 

NATHAN “NATE” GONZALES

- Isang gwapo, cute, ma-sex appeal at isang prinsepe sa mata ng kararamihan

- Matalino, magaling sa sports at mayaman

- Ngunit snobero to the max at wala daw interes sa mga babaePAANO KAPAG NAG-CONFESSED SI NATE KAY MIKA? ANO ANG GAGAWIN NIYA? MAGSASAYA? IIYAK? LILIPAD BA SIYA? MAGTATALON SA TUWA O MAIINIS LANG? ABANGAN SILA SA UNANG HANDOG NG ROMANTIC COMEDY.phA B A N   G   A   N   .   .   .


© Copyright 2019 romanticcomedyph. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments