isla grande

Reads: 1042  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 1

More Details
Status: Finished  |  Genre: Historical Fiction  |  House: Booksie Classic
Isang uri ng kuwento na nangyari libu-libong taon na ang nakalipas. mababasa sa kuwentong ito ang iba pang teorya tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas at ng ng lahing Pilipino.

Table of Contents

isla grande

Submitted: December 09, 2012

Isang uri ng kuwento na nangyari libu-libong taon na ang nakalipas. mababasa sa kuwentong ito ang iba pang teorya tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas at ng ng lahing Pilipino. Read Chapter

Submitted: December 09, 2012

Isang araw si prinsesa Rita ay namasyal sa napakalawak na kaharian habang nakasakay ng kabayo. Nakita niya ang magagandang tanawin at mas... Read Chapter