Pag-ibig at Pakikipagsapalaran Kabanata 32

Reads: 608  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Commercial Fiction  |  House: Booksie Classic
Marly went to Makati for interview but she was not totally hired. Dismayed but still hopeful, she continued to search for a job in Manila.

Submitted: May 26, 2009

A A A | A A A

Submitted: May 26, 2009

A A A

A A A


LOOB - SALA NG BOARDING HOUSE NI BERT - ARAW

Nakapormal dress si Marly. Lumapit siya kay Bert sa mesa habang kumakain ito.

MARLY: Mang Bert, punta muna ako sa Makati dahil interview ko ngayon.

BERT: (huminto sa pagkain) E, hindi mo pa kabisabo ang lugar dito sa Maynila. Mas mabuti pa kaya sasamahan ka sa dalawang boarders naming lalaki.

MARLY:(napangiti) Mas mabuti po Mang Bert para malaman ko kung papano magpasikot-sikot dito sa Maynila.

BERT: (sumisigaw sa may hagdanan) Allan, Raul, halikayo.

Nagsilapitan ang mga ito.

ALLAN: Ano po iyon.

BERT: Samahan niyo muna si Marly papuntang Makati.

RAUL: Oo ba. Alis na tayo kasi may lakad pa ako mamaya.

MARLY: Segi po, alis na po kami, thanks po.

Umalis siya kasama ang dalawang boarders.

SA DAAN

Nagsiksikan ang mga sasakyan at mga pasahero. Umaapaw ang polusyon ng hangin. Ang daming dumadaang tao. Ang ingay.

SA LOOB NG JEEPNEY

MARLY:(V.O)(tinatakpan ang ilong) Ganito pala rito, napakatraffic at sumubra ang polusyon sa hangin. Mangingitim ang damit natin sa dumi. Ang tagal pa bago makakarating sa paroroonan.

SA GILID NG KALYE SA MAKATI

Napatingin-tingin siya sa paligid.

ALLAN: Marly, nasa Makati na tayo. Ano nga ba iyong address na pupuntahan natin?

Ibinigay niya ang papel. Tiningnan nila ito.

RAUL: (tumuturo) Doon iyan sa kabilang kanto. Segi lalakarin nalang natin.

Tumawid sila sa kabilang daan.

SA BABA NG BUILDING

Tinitingnan nila ang signboard.

ALLAN:Segisakay tayo sa elevator.

SA HANJIN PERSONNEL DEPARTMENT

Naupo si Marly sa harap ng personnel head. Tinitingnan nito ang resume niya. Napasilip siya sa relo.

MARLY:(V.O.) Alas dyes na pala, nanggaling kami sa Tondo alas otso.

PERSONNEL HEAD: Marly, your grades are excellent, (tumatango) it’s goood! but, it’s sad to say that you have no ample experience in civil engineering works. Maraming nag-apply dito na civil engineers with 8-10 years experiences pa nga , and they are more qualified than you. In fact, they are just waiting for my call.

MARLY: That’s why I am here to work Sir. I want to explore more of my knowledge and gain more experience in the field of my career. Just give me a chance to show my capabilities with respect to the task that you’ll assign to me.

PERSONNEL HEAD: Our company is not providing food and shelter to any of our employees. So if you will work here in Manila, you will have to rent a room or apartment and even provide your own food. By that, your expenses might be greater than your incoming salary here in this company. So it’s better for you to go back to your place and find a job there in your province.

MARLY: It doesn’t matter to me Sir, I just want to start a job that is suited to my career.

PERSONNEL HEAD (tumatango) O I see. Okay, just wait for my call. If I won’t call you within a week, that means your application is void.

MARLY: Thank you very much Sir.

Lumabas siya sa office na malungkot.

SA LABAS NG PINTUAN

Tumindig agad sina Raul at Allan at lumapit kay Marly. Sumakay sila uli sa elevator pababa.

SA ELEVATOR

ALLAN: O, ano sa palagay mo Marly, tanggap ka ba?

MARLY:(umiiling)Parang negative ata, ang bata ko pa raw.Wala pa rawng experience sa trabaho. Pero papano naman ako magkaroon ng karanasan sa career ko kung lahat na lang ng kompanyang inaaplayan ko ay tumatanggi sa akin dahil nga unexperienced ako.

RAUL: Hayaan mo Marly, marami pang kompanya rito na puedeng pag-applyan.

MARLY:Ganito pala kahirap ang mga bagong graduates sa Pinas ano. Parang walang bisa ang pagkakaroon ko ng matataas na grades sa school.Pero hindi pa rin ako susuko.

ALLAN: Ganyan talaga ang mag-apply ng trabaho. Ako nga rin.

START OF SERIES OF SHOTS

Naglibot-libot si Marly sa buong Makati. Just call you later” or “I’m sorry” ang isasagot sa mga kompanya.

Bumibili siya ng newspaper, naghahanap sa mga job ads. .

Umaayaw sa kanya.

END OF SERIES OF SHOTS

Abangan ang Kabanata 33

UNPUBLISHED EDITION.ALL RIGHTS RESERVED


© Copyright 2018 merrymary. All rights reserved.

Add Your Comments: