Huong Hoa Cuoc Doi

Reads: 449  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic

C?m giác thân th??ng ??n khó t??????

L?n ??u tiên ng??i ?y xu?t hi?n tr??c m?t mình, mình hình nh? m?t h?t t? ch?, ??u óc m? màng  ....ôi, ng??i ?âu mà ?áng yêu th?!

L?n th? hai g?p l?i ng??i ?y ...c?m giác thân th??ng ??n khó t??????

Và nh?ng l?n sau ?ó thì mình và ng??i ?y lúc nào c?ng thao thao b?t tuy?t v?i nhau v? nh?ng chuy?n không ?âu vào ?âu.  Có nh?ng câu chuy?n r?t bình th??ng và gi?n d? ??i v?i nh?ng ng??i khác, nh?ng v?i mình và ng??i ?y thì nh?ng câu chuy?n ?ó l?i tr? nên b?t h? và thú v? m?t cách ?áng l?!!!!! .....Th? là không bi?t t? bao gi?, mình bi?n thành m?t cô bé thích m?ng thích m? .....

Ngày tháng trôi qua, tình c?m c?a mình và ng??i ?y ?ã thân l?i càng thêm thân.  Có l?, c?m xúc quá d?i dào mà trái tim c?a mình và ng??i ?y không ?? dung tích ?? ch?a ??ng nó, nên b?ng ?i m?t th?i gian, b?n mình s?ng trong s? hoan mang ?? cu?i cùng ch?n con ???ng m?nh ai n?y "ôm" l?y "m?ng" c?a ng??i ?ó. ….

Mình ??n h?t tâm t? tình c?m vào công vi?c và nh?ng sinh ho?t xunh quanh ?? soá ?i c?m xúc ?y.  Nh?ng có l? càng c? quên thì l?i càng nh? nhi?u.  Hình ?nh ng??i ?y lúc nào c?ng ng? tr? trong lòng mình và ?? r?i m?t hôm, c?m xúc ?y l?i quay v? ....quay v? trong s? s? hãi, quay v? trong s? m?ng vui, quay v? trong s? nh? nhung ...và quay v? trong s? lo s? yêu th??ng......


Submitted: May 03, 2012

© Copyright 2021 Son Le Hughes. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:


Facebook Comments

Other Content by Son Le Hughes

Short Story / Non-Fiction

Short Story / Non-Fiction

Article / Romance