May Trang Van Bay

Reads: 250  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Non-Fiction  |  House: Booksie Classic
Bu?i chi?u ?y ?ã trôi qua, mang theo m?t ?i?u ??c mà không bao gi? có th? th?c hi?n ???c….

Submitted: May 29, 2012

A A A | A A A

Submitted: May 29, 2012

A A A

A A A


Anh cùng tôi ng?i xu?ng m?t b?ng ngh? ?á trong m?t công viên ??i ?i?n v?i nh?ng dãi nhà cao ?c n?m c?nh ngã t? c?a m?t con l? khá b?n r?n.  B?u tr?i cao vút trong xanh nh? m?t chi?c màng kh?ng l? bao b?c l?y 2 ??a chúng tôi.  Chi?u ??u xuân th?t ??p, nh?ng ?ám mây tr?ng trôi b?ng b?nh, nhìn nó, tôi c? t??ng nh? mình ?ang nhìn nh?ng cây k?o bông, thoáng chút mu?n v?i tay l?y.  Gió th?i m?t cách d?u dàng và b?u không khí ?ó b?ng mang l?i cho tôi chút xao xuy?n, b?i h?i...

Anh im l?ng và ít nói h?n m?i hôm.  Cái im l?ng c?a Anh ??a tôi vào m?t tr?ng thái hoang mang ??n khó t?…  Không bi?t anh ngh? gì mà sao l?i im l?ng th?, ph?i ch?ng ?ôi khi im l?ng l?i l?ng nghe ???c nhi?u ?i?u...

Mãi m?t h?i lâu, anh lên ti?ng:  “anh th?y em không ???c t?p trung”.  Tôi bu?t mi?ng h?i: "Sao N nói th??"  T?i sao anh bi?t tôi không t?p trung?...  ?? h?n m?t n?m r?i còn gì, tôi bi?t mình ?ã không t?p trung v?i hi?n th?c.  Tôi s?ng trong m? trong ?o.  Có lúc, tôi t? h?i b?n thân mình là “Tôi mu?n gì ? cu?c s?ng này nh?”? Ph?i ch?ng nh? nh?ng ng??i con gái khác, ??c mình là cô công chúa nh?, ???c m?i ng??i yêu th??ng và s?ng trong lâu ?ài c? tích?Mãi miên man v?i suy nghi c?a mình, b?t th?n, anh nhìn tôi và nói: “N?u anh không có gia ?ình, anh s? mang em di"…Câu nói ??t ng?t c?a anh, khi?n tôi th?n th? c? ng??i.  Tôi nghe nh? có gì ?au nhói trong tim.  Làm sao có “n?u” ???c, vì ?ó là m?t chuy?n không th?.  Và n?u không có “n?u” thì “s?” s? không bao gi? x?y ra.  “anh ?i, anh có bi?t là câu nói ?ó c?a anh mâu thu?n l?m hay không?”  Tôi quay ng??i sang nhìn anh.  C?m giác h?n ghen, oán tránh và yêu th??ng tràn ng?p trong lòng gi?ng nh? nh?ng l?p mây xô ??y, cu?n hút l?n nhau trên b?u tr?i. 

Bu?i chi?u ?y ?ã trôi qua, mang theo m?t ?i?u ??c mà không bao gi? có th? th?c hi?n ???c….


© Copyright 2020 Son Le Hughes. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

More Non-Fiction Short Stories