Gahoon (Wheat) ke daane (seeds)

Reads: 394  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
Unity is must

Submitted: September 03, 2012

A A A | A A A

Submitted: September 03, 2012

A A A

A A A


 

 

(Hindi Poem)Gahoon (Wheat)  ke daane (seeds)

 

Gahoon (wheat) ke  anginat daane  hain alag alag jab milte

  hain ek dusre se to unko ginenen hai namunkin

Aur jab perivartit (change) ho jaate hain aate mai to sema  jaate hain ek dusre mai

Ki aleg kerna hai unko namunkin….kisaan  gahoon ko bota hai phir kaat deta hai phir unke

Ek ek daane aleg ker deta hai phir sabko eksath  ker chakki mai pees deta hai…

Itna kasht  hone ke baad bhi maksad in gahoon ke daano ka ek hi hai

Garib ho ya amir bina bhed bhav ke sabka pait bharte hain…apne ko maar ke

Dusro ko jeene layke  benate  hain…. Ager hum insaan bhi  in gahoon  ke  daane ki tarh apaas mai mil jye

Aur  apane samaaj ki buraieon ko door kerden to samjhna humne  gahoon ke daano ka karj

Utara hai jase usne bina kisi bhed bhaav ke humara paalen posan keya hai.

 

Sunita Joshi :-)


© Copyright 2018 sunita joshi2. All rights reserved.