How about bad girl vs. bad boy

Reads: 96  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
Bad ako..



Oo na...



Bad din siya..



magkaaway kami..



Super enemy ko siya..



Hindi kami magkasundo..



Pareho na kaming bad..



Pero bakit?









Bakit na-inlove ako sa kanya?








Pag-ibig nga naman..







Minsan hindi maintindihan..

Table of Contents

How about bad girl vs. bad boy

Submitted: October 14, 2011

Bad ako..



Oo na...



Bad din siya..



magkaaway kami..



Super enemy ko siya..



Hindi kami magkasundo..



Pareho na kaming bad..



Pero bakit?









Bakit na-inlove ako sa kanya?








Pag-ibig nga naman..







Minsan hindi maintindihan..






Read Chapter