PUNKAT

Reads: 197  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Action and Adventure  |  House: Booksie Classic
Türkiye'den bir PUNK hikayesi.

Submitted: September 30, 2012

A A A | A A A

Submitted: September 30, 2012

A A A

A A A


Tansel GÜNAY

Punkat@tanselgunay.com

 

TANI?MA

Merhaba! Öncelikle burada yer alan fikirlerin, anlat?lanlar?n, an?lar?n -kaynaklar?n? belirterek yapt???m bir iki al?nt? d???nda- tamamen bana ait oldu?unu belirtmek isterim.  Gerçek ya da kurgu çok ta mühim de?il.  Önemli olan bitti?inde okumu? oldu?unuzdan memnunluk duyman?zd?r.  Belki kulland???m birkaç kelime size anlams?z ve garip gelecek, ama önemsemeyin, onlar benim lügat?mdan ç?kma ve çok yak?n?mda olan insanlar?n kula??n?n yad?rgamayaca?? kelimelerdir büyük ihtimalle.  Zaten bu benim hayat?m ve benim dilim. Ve çok sanatsal bir dil beklemeyin. Fikirlerimi üzerine oturtaca??m bir temel olarak ald???m PUNK felsefesine gelince, onun çok net bir tan?m? yok.  Ne kadar ara?t?r?rsan?z ara?t?r?n, PUNK ile ilgili olarak akl?n?zda kalacak ?ey asl?nda onun tam olarak hiçbir ?ey ve ayn? zamanda da her ?ey olabilece?idir.  Kendine hiçbir konuda k?s?tlama getirmedi?inden, çerçevesi belli bir tan?mlama içine s?k??t?r?lmay? da kabul etmeyece?i a?ikâr olan bir alt kültürdür.  Ve bir alt kültür için çok geni? kitlelere ula?m?? olmas?, zaman içinde pek çok farkl? ak?m?n do?u?una önayak olmas? ve günümüz insan?n?n ya?am tarz?ndaki etkileri göz önüne al?nd???nda; s?radan bir “orta s?n?f ve i?çi kesiminin sisteme kar?? ba?latt??? isyan hareketidir” tan?m? ile PUNK aç?klanamaz zaten.  Beni çeken yan? da i?te bu kolayca tan?mlanamaz olu?u, ayr?ca her sistem içinde ya?ayabilen ve fakat her türlü dayatmaya kar?? ç?kan karakteridir.  PUNK iyi huylu bir virüstür.

 

Yarat?c?l??a s?n?r ve kural koymayan bir yan? vard?r.  Kendin yap! (D.I.Y=Do It Yourself) anlay???, kimi zaman kar??tlar? taraf?ndan “kalitesiz üretime bir k?l?f aray???” gibi gösterilmeye çal???lsa da, asl?nda yarat?c?l???n önündeki “tüm engelleri kald?rmaya yönelik samimi bir destek” tir.

 

Müzikten bekledi?iniz ?ey duygular?n?z? harekete geçirmesi ise neden kusursuz bir armoni, abart?l? bir enstrüman kalabal??? ve kibirli virtüözlere ihtiyaç duyulsun?  Bazen tek bir akorla hayat?n kendisine dokundu?unu dü?ündü?ümüz sokak müzisyenleri ç?kmaz m? kar??m?za, umulmad?k zamanlarda?

 

Güzel müzik sadece y?llar?n bilgi birikimi ile mi yap?labilir?  Ya da bir müzisyenin enstrüman?na olan hâkimiyetinde mi gizlidir formülü?  Ya da koku?mu? müzik sektörüne kendilerince yön veren kan emici plak ?irketlerinin size güzel ambalajlar içinde sundu?u ?ey midir?  Güzel müzik nedir?  ?yi enstrüman çalmakla iyi müzik yapmak aras?ndaki fark? da anlaman?z? istiyorum.  Güzel müzik sadece müzisyenden de?il bir o kadar da dinleyicisinden do?ar.  ??te PUNK müzi?inin temelinde de bu yatar.  Kendin yap! Eti?inin PUNK felsefesi içindeki en büyük ürünüdür müzik.  Enteraktif bir müzik anlay???, seyircisiyle bir bütün olma iste?i ve sadece birkaç akorla ve hatta vasat bir enstrümanistlik ile söyleyecek pek çok ?ey bulabilir PUNK!

 

Al???lageldik müzik y?ld?zlar? bulamazs?n?z PUNK ?n yeralt? dünyas?nda.  Müzisyen ve dinleyicisi aras?ndaki o küçük dü?üren uçurumu yok eder.  Servet de?erindeki plak ?irketleri ve ne yapman?z gerekti?ini söyleyip duran patronlar da yoktur.  ?steyenin müzi?i yapan, isteyeninse dinleyen oldu?u adil bir i? bölümü vard?r.  Bu sadece bir seçimdir, her an de?i?ebilir ve sonuçta kimse di?erinden daha de?erli ya da üstün de?ildir.

 

??te milyar dolarl?k bir sektöre, ondan hiçbir pay istemeden, s?rt?n? dönebilen, kurallar? y?kan, kendi dünyas?n? yaratan, her türlü sisteme ve s?n?fland?rmaya kar?? duran PUNK ve onun hayk?rd??? Kendin yap! Anlay???ndan hareketle yola ç?k?yoruz.

Peki, bu AT neyin nesi?

 

Tek boynuz (Unicorn) olarak bilinen mitolojik at?n internetin özgür ansiklopedisi vikipedi de geçen tan?m?na bakal?m önce:

“...Kafas?n?n ortas?ndan düz bir boynuz ç?kar.  Saf ve masum oldu?una, kan? içildi?inde ki?iyi ölümsüz k?ld???na, bu nedenle öldürmenin lanet getirece?ine inan?lan efsanevi bir hayvan.  Latince ismi olan Unicorn; "bir-tek" anlam?na gelen uni- ve boynuz anlam?na gelen cornus sözcüklerinden türemi?tir (Türkçe kar??l??? Tek boynuz'dur).  Yine bir efsaneye göre, sadece bakire k?zlar?n yan?na yakla??r ve bu ?ekilde yakalanabilir... “

 

“...Orta Ça?larda tek boynuz Avrupa'da "süper bir hayvan" olarak ortaya ç?km?? ve sanatç?lar?n de?er verdi?i bir malzeme olmu?tur.  Genellikle ata benzer ve ba??n?n önünde ileri do?ru uzanan, spiral bir boynuzu vard?r.  Tek boynuz'un boynuzu ilaç niteli?i olarak kabul edilirdi (özellikle t?bb?n etkin olmad??? 17. yüzy?l s?ralar?nda) ve bazen a??rl???nca alt?n kar??l???nda de?er biçilirdi...”

 

 Ne kadar da ula??lamaz ve de?erli bir yarat?k!  Safl???, masumiyeti, sadece bakireleri muhatap alan ki?ili?i, ?ifac?l???... Vs... Toplumun tüm ahlaki de?erlerini bünyesinde bar?nd?ran yüce bir varl?k!  ?nsanl???n tüm tarihi boyunca tabusu, kolayca a?amad??? bir ahlaki s?n?r? olan bakirelik kavram?yla kurdu?u yak?nl?k.  Tüm bu de?erleri, bu efsanevi ata yükleyen insano?lu ayn? zamanda; lanetlenmek pahas?na onun kan?n? içip ölümsüz olabilece?ine de inanm??.  Atalar?m?z ad?na ne bilindik bir çeli?ki!

 

?nsano?lunun bütün bunlar? ne amaçla yaratt???n? felsefi ya da sosyolojik aç?dan incelemek de?il niyetim.  Sadece; varl??? tamamen ?üpheli böyle bir at?n dü?üncelerine dokunmak istedim.  Kendisine bu denli asil etiketler yap??t?ran ama di?er yandan kan?n? içebilecek kadar barbarla?an biz insanlara bak??? önemli benim için.  Ve öyle bir unicorn dü?ündüm ki, iradesi d???nda kendisine atfedilen tüm bu yüce s?fatlara s?rt?n? dönsün.  Tek bir boynuzu ile ula??lmaz ve de?erli bir unicorn olabilecekken bunu reddetmi? bir ucube PUNK-AT!  Kabul edilebilir olandan, olmas? gerekenden, kendisinden istenenden daha farkl?; ama belki böyle daha özel!  Ve çok daha güzel!  ??te bu sayfalarda sizlerle payla?acaklar?m?n simgesidir PUNKAT.

 

Tan??t???m?za memnun olduk!

 

 

 

Punk Hayaller

 

Yaln?z geçen günün ard?ndan sessizli?in katili saatin tik tak tik taklar?nda

Umutsuz bir bekleyi? bir ses için ve bir nefesle bir melek uzat?r sana elini al?p götürmek için

 

Gökyüzündeki ye?il vadiye

 

Orada a?açlar vard?r ve çocuklar ba??r?rlar hep bir a??zdan hep birlikte

Lütfen sevin dünyay? Lütfen sevin dünyay? Lütfen sevin dünyay? diye

 

?ekerler gelir avuçla ?ekerler çocuklar yesin diye ne?eyle ve sonra sessizce kapan?r gözler

 

Hayaller ülkesine do?ru gizlice

 

Lütfen sevin dünyay? Lütfen sevin dünyay?!

 

 

 

BA?LANGIÇLARIN ÖNEM?

Konunun uzmanlar?, çocukluk ça??m?zda ba??m?zdan geçenlerin ilerideki ya?ant?m?z? ?ekillendirdi?ini söylerler.  Karakterimiz, korkular?m?z, güçlü yanlar?m?z, zaaflar?m?z, ... Hepsi çocuklu?umuzda ?ekillenir.  Çok bilindiktir, kli?edir ama gerçekten “A?aç ya?ken e?ilir”.  Çocukken bir hastal??a yakaland?m.  Bula??c? bir hastal?kt? ve kontrol için gitti?imiz hastanede apar topar çocuklar?n bulundu?u bir ko?u?a götürdüler beni.  Ne oldu?unu anlayamam??t?m.  Annem ve babam yan?ma gelmiyorlard?.  Uzunca bir süre bir yatakta oturdum.  Korkudan ve ?a?k?nl?ktan a?layamad???m? hat?rl?yorum.  Sonra biri –san?r?m bir hastabak?c?yd?–  geldi.  Bana “Buras? çok s?cak gömle?ini ç?karal?m istersen” dedi.  Buna annemin karar verebilece?i bir ya?tayd?m.  Ama annem yoktu yan?mda.  Ben de “Olur” dedim.  Adam gömle?imi al?p gitti.  Çok çok ileriki y?llarda hat?rlay?p fark?na varaca??m bir ?ey gelmi?ti ba??ma.  ?lk kez bir e?yam? çald?rm??t?m.  San?r?m yaln?zl???mdan, korkuyla bütünle?ik ?a?k?nl???mdan yararlanm??t?.  Asl?nda hiç te s?cak de?ildi hastane.  Ü?üdü?ümü hat?rl?yorum. Buna ra?men yata?a yatmamakta direndi?imi de.  Çünkü yatarsam sanki oradan gidemeyecekmi?im gibi geliyordu.  Beni birazdan almaya geleceklerine emindim zaten bizimkilerin.  Ama gelmediler.  Ben de daha fazla dayanamad?m.  Hastayd?m, yorgundum, ü?üyordum.  Yata?a uzand?m.  Ve gerçekten de korktu?um gibi, o hastane, evimi unutturacak kadar uzunca bir süre misafir etti beni, sa? olsun.

 

??gal evlerindeki gibi bir ortam? vard? ko?u?un.  Evinden, ailelerinden uzak onlarca çocuk bir arada ya??yorduk.  Hat?rlad?klar?m, polis bask?nlar? gibi hastabak?c? ziyaretleri.  K?ç?mdan yedi?im fitillerin engel olamad???m boktan sonuçlar?.  Gecenin bir yar?s? bu pisli?i temizlemek zorunda kalan bir hastabak?c?n?n ne kadar kaba ve duyars?z olabilece?i vs...

 

Bir gece babam gizlice içeri girmi?ti.  Kahramanca bir hareketti benim için.  Epey kald? yan?mda sonra fark ettik ki serum yine yerinden oynam?? ve tak?l? oldu?u bölge ?i?mi?ti.  Ola?an bir durumdu bu.  Mecburen hem?ireyi ça??rd?.  Hem?ire babam?n orada olmas?na çok sinirlendi.  Sertçe ç?kard? kolumdan serumun i?nesini ve takacak yer arad?.  Öncekilerde de ayn? ?ey oldu?undan tak?labilecek her yer ?i?mi?ti.  Damarlar? bulmas? zordu. “Nereye takacaks?n?z?” dedi babam.  Hem?ire “Aya??na takaca??m” dedi sinirli sinirli ve babama ç?kmas?n? söyledi.  Babam elimden tutuyordu.  Ben de b?rak?p gitmemesi için yalvar?yordum.  Bir yandan da a?l?yordum.  Hem?ire giderek sertle?meye ba?lad?.  Güvenli?i ça??rmakla tehdit ediyordu.  Mecburen gitti babam.  Katlan?labilir bir durum de?ildi benim için o an.  Babam gider gitmez bana bir tokat patlatt? hem?ire.  “?imdi bunu aya??na takaca??m. Bunu da ?i?irirsen e?er bir dahakini kafana takaca??m bilmi? ol” dedi.  O gece sabaha kadar uyumad?m.  Hareket etmemeliydi baca??m.  ?i?memeliydi.  Sabah oldu?unda ayn? hem?ire gelip hiçbir ?ey olmam?? gibi, tak?nabilece?i maksimum i?rençlikteki sözde ?irinli?i ile “Bana suyundan bir bardak verebilir misin can?m?” diyerek babam?n içmem için b?rakt??? ?i?eden bir bardak su al?p gitti.

 

Onun bu yüzsüzlü?üne, kaypakl???na bir çözümleme getirmem beklenemezdi o kadar ufakken.  Ve benim itaatkarl???ma.  Ama i?in özünü anl?yordum san?r?m.  Bilinç alt?ma i?leniyordu bu tecrübelerin üretti?i bilgiler.  O hem?irenin suyumdan almas?na izin verdim. Çünkü korkuyordum.  Otoriteyi temsil ediyordu bana.  Ve ben o zamana kadar  otorite ile, aramda beni koruyan bir tampon bölge olmadan, direk temasta bulunmam??t?m hiç.  Ama korkunun terörize etkisiyle de birlikte içgüdüsel biçimde yap?lmas? gerekeni bir ç?rp?da kavram??t?m.  Ya?amak için otoriteyle iyi geçinmem gerekiyordu.  Sistem böyleydi.  Böyle insanlar üretirdi.  Hastanede böyleydi, okulda böyleydi, sokakta, i?yerinde, ülkede, dünyadaki her yerde böyleydi.  Korkutmak, korkuyla yönetmek, insanl?k tarihi boyunca gücü elinde bulunduranlar?n süregelen bir tutumuydu.  Sistemin köleleri de kendilerinden beklendi?i gibi itaatkâr davran?rlar buna uygun ya?arlard?.

 

Suyu verdi?in için kendine k?zma” dedi yandaki yatakta yatan ve benden ya?ça büyük olan çocuk.  “Bugün gene gelip alacak o sudan. Ve sen ald??? için mutlu bile olacaks?n

Neden?” diye sordu?umda “Çünkü içine bunu katacaks?n”  dedi gülerek.  Elinde tuttu?u ?eyin ingiliz tuzu oldu?unu söyledi.  Ve böylece hayat?mda ilk kez bir anar?istle tan??m?? oldum.  ?lk anar?ik eylemim de o uyuz hem?ireyi ishal etmek olmu?tu.  Tabi sonuçtan asla emin olamad?m.  Çünkü hem?ire tekrar geldi?inde ona ?i?eyi al?p gitmesini söylemi?tim.  Bir daha da görmedim.  Ama bu eylem benim moralimi düzeltmi?ti.  Belki de PUNK olmaya orada karar verdim.  Hiç de fark?nda olmadan.

 

 

 

Anar?ist

 

I????n içinde karanl??? gördün, gözlerin kama?t? en yo?un biçimde

 

Ayd?nlanm??t?n belki ama kördün, büyük bedeller vard?r inan her seçimde

 

Güne?e bakmak gibiydi sanki de?il mi? Sonu belli sonu hüsran her seferinde

 

Ve sen de ate?e uçan kelebekler gibi sonunda yanarak öleceksin…

 

Eskiden olsa gene hayaller kurard?n. Hayat sana güzeldi en rahat biçimde

 

Ama bir gün orda onunla tan??t?n ve büyük delikler açt?n?z sistemin içinde

 

?lk ba?larda oyun gibiydi sanki de?il mi? Ama giderek ac? verdi tuhaf bir biçimde

 

Ve sen de ate?e uçan kelebekler gibi sonunda yanarak öleceksin…

 

 

 

NO FUTURE

Biz 70’lerde do?anlar, 12 Eylül’ü pek te hat?rlamay?z.  Ancak ailelerimizin bu döneme dair an?lar?n?n, çocuklu?umuz ve gençli?imiz üzerindeki etkisi büyük olmu?tur.  80 darbesinin yaratt??? “sessiz” ailelerin çocuklar?yd?k biz.  Tek sorumlulu?u ders ve okul olan, “olaylara kar??mayan” bir ö?renciler toplulu?u.  Darbeyle gelen bask? ve yasaklar döneminden, tüketim arzumuzun kamç?land??? bir f?rsatç?l?k dönemine geçi?imiz de çok h?zl? olmu?tu.  Darbeciler ile Özalc?lar aras?nda s?k???p kalm?? ve 68’lerin tersine siyasi kimli?ini kaybetmi?, nispeten e?itimli ve fakat apolitik bir ku?ak yaratm??lard? bizden.  ??letme okumak için birbirleriyle s?nav meydanlar?nda sava?an gençlerin gerçek amac? e?itim de de?ildi asl?nda.  Üniversite, i? hayat?nda sahneye ç?kmadan önce alelacele giyilmesi gereken bir kostümdü sadece.  Gelece?i ne kadar dü?ündü?ümüz de tart???l?rd?.  ?yi bir i?e kapa?? atmakt? derdimiz, gerisini dü?ündü?ümüz yoktu.  Günü kurtarma endi?esiyle ya?ayan bir genç kitle vard? ortada.  Darbeyle geçmi?imize bir sünger, “neo-liberalizm” in s?r?kla ça? atlama dalgas? ile de gelecek hayallerimize set çekilmi?ti.

 

PUNK felsefesi içindeki “No future” söylemi; daha güzel bir gelece?in olmad???na, olamayaca??na dair bir gönderme de?ildir.  Aksine “gidi?at de?i?tirilebilir ve daha güzel bir gelecek in?a edilebilir” dü?üncesi hâkimdir PUNK’ta.  Dolay?s?yla bu slogan daha ziyade kadercili?i reddeden bir duru?u simgeler.  Baz? ayd?nlar?n tabiriyle; biz 80-90’lar?n “alacakaranl?k ku?a??” ya da “X Jenerasyonu”  için ise gerçek anlam?yla “gelecek yoktu”.

 

Tüm olumsuz sosyal ?artlar?n yan?nda, nüfusun vah?ice art??? ve buna ba?l? olarak, kalabal?kla?an Anadolu’muzun çiftçi ailelerinde verimli topraklar?n bölünerek küçülmesi ve böylece çiftçili?in gerilemesi, fakirle?me ve git gide artan terör eylemleri, vs... Anadolu’dan bat?daki büyük kentlere bir göç dalgas? ba?latm??t?.  Gelenler kentsel kültüre ayak uyduramad?klar?ndan, ya?am tarzlar? ile asla örtü?türemeyecekleri modern kent ya?am?ndan izole ya?am alanlar? yaratt?lar kendilerine.  Kentliler de bu vesile ile yeni kavramlarla tan??m?? oldular:  Gecekondu, Varo? ve bunlar gibi di?erleri.

 

Tam bu noktada, yani son sürat bir roman?n içine dalarken, bir al?nt? yapma gere?i duyuyorum.  Bad Religion isimli müzik grubunun solisti ayn? zamanda da Cornell Üniversitesinde Biyoloji dal?nda Doktora yapan Greg Graffin taraf?ndan yaz?lm?? “PUNK MAN?FESTOSU” nu sizlerle payla?mak istiyorum.  Çünkü buradan sonra okuyacaklar?n?z, Türkiye’de ya?am?? bir PUNK ?n hayat?n?n bir dönemini içeriyor.

 

Birçok otorite, kurulu?, ki?i ya da ki?iler toplulu?u taraf?ndan yaz?lm?? PUNK ile ilgili kanun niteli?inde metinler bulunabilir literatürde.  Ama benim ki?isel fikirlerime ve tan?mlamalar?ma en denk dü?enlerden biri Greg Graffin taraf?ndan yaz?lm?? olan bu “PUNK MAN?FESTOSU” dur.

 

Yaz? Delikasap isimli derginin internet sitesinde (http://www.delikasap.com)  Bahad?r Dinler taraf?ndan Türkçeye çevrilmi? haliyle yay?mlanm??t?r.  Buyurun okuyal?m :

 

“ PUNK MAN?FESTOSU - Greg Graffin (Bad religion) (03/2002)

Hiçbir zaman bir plak ?irketine sahip olmad?m, ya da ba?ar?l? bir sat?? ?irketinde çal??mad?m ve pazarlamada bir uzman oldu?um da söylenemez.  ?ark? yazarl??? yapt?m, ba?kalar? yapt?klar?m? isimlendirdi, pazarlad? ve tüketime haz?r hale getirdi.

 

Punk bana para kazand?rd?, ancak kazand?rd??? miktar Punk’? mideye indirilecek büyük bir lokma olarak gören ?irketlere hediye edilen rakamlar?n yan?nda hiç kal?r. ?nsanlar?n Punk’a yak??t?rd?klar? birçok ?eyin de?erini daha aza indirgemek özelli?im olmu?tur.  Çünkü Punk ona yak??t?r?lanlardan daha fazlas?d?r.  O kadar fazlas?d?r ki, yap?lan yak??t?rmalar, tüm punklar?n payla?t??? tecrübe ?????n?n yan?nda çok anlams?z kal?rlar.

 

Hayat?m?n yar?s?ndan fazlas? boyunca bir parçam oldu?u için; süregelen sosyal fenomen Punk’? tan?mlamaya kalk??man?n ve gerekirse savunman?n zaman? geldi?ine inan?yorum.  Hayret edilesidir ki, bu kadar çok kültüre yay?lm?? ve duygusal bir ?ey bu kadar zamand?r tan?ms?z kalm??t?r.  Punk’?n kökleri tarihte birço?unuzun tahmininden daha derinlere inmektedir.

 

Son yirmi y?lda bile, Punk’?n pop müzi?i ve gençlik kültürü üzerindeki etkilerini irdeleyen bir analize rastlamak pek mümkün de?ildir.  Daha da nadir olarak rastlananlar, insanlar?n Punk’a yükledikleri - Punk’?n derinden yaratt??? tüm duygusal ve entelektüel etkile?imlerle ilgili yaz?lard?r.

 

Bunu yazmak iste?imdeki birkaç sebep yukar?da sayd?klar?m.  E?er bu deneme, dil ve uslubta kesinli?e, sadeli?e inanan insanlar? destekliyorsa, kapal? bir toplulu?un gizlili?ini y?k?yorsa, ?üpheci yakla??mlara bir sonuç sunuyorsa, daha derin dü?ünmeye sebep oluyorsa, ironiyi aç??a ç?kar?yorsa; i?imi yapm???m demektir ve kendilerini önemsiz hissedenler durumlar?n?n ne kadar önemsiz oldu?unun fark?na gerçekten varacaklard?r.  Dünya çap?nda yay?lm?? bu alt kültürle ilgili kendimi destekleyici olarak elimde sadece gözlemlerim olmas?na kar??n, dünyan?n birçok yerinde ortak dü?üncenin izlerine rastlad?m.

 

Genel dü?ünce sistemleri; insanlar? bir topluluk içinde birbirine ba?layan ideolojiyi tan?mlar. Punklar aras?nda bir topluluk özlemi vard?r, ancak ideolojinin köklerini taray?p, belirli bir zemine oturtmak gerekmektedir.  Günümüz Punk stereotipi, yo?un pazarlama silahlar?yla ezilmi?, varl???n? stil ve modan?n alt?nda kaybetmi? bir görüntü vermektedir.

 

Yine de bu rahats?zl?klar, Punk duygusunu yok etmemektedir. Bütün bunlar sadece punk oldu?unu bilen ancak, punk’?n ne anlama geldi?ini bilmeyen genç nesillerin akl?n? kar??t?rmaktad?r.  Bunu anlamak zaten çok uzun bir yoldur.  Bu yaz? bu i?lemin bir parças?d?r.

 

PUNK’LAR CANAVAR DE??LLERD?R

 

Punk, insan olman?n bir yans?mas?d?r.  Bizi di?er hayvanlardan ay?ran nedir? Kendimizi tan?mlayabilmemiz ve kendi genetik “tek”li?imizi sergileyebilmemizdir.  ?ronik olarak, pazarlamac? ve sosyal ara?t?rmac?lar punk müzi?ini ço?u zaman “ilkel” ve “hayvani” olarak tan?mlamaktad?rlar.

 

Onlar ?iddetin Punk’?n anahtar özelliklerinden birisi oldu?una inan?rlar ve ?iddet çok dikkat çeken; üstelik haberlerde en kolay yer bulabilen konular?n ba??nda gelir.  ?iddet konusuna bu yönden bir yakla??m Punk’?n as?l anahtar özelliklerinden birinin gözard? edilmesine neden olur:

 

PUNK, insani özelliklerimiz olan sonuç ç?karma ve sorgulama ile birlikte elde edilen tecrübelerle “tek” olman?n d??a vurumudur.

 

?iddet ne sadece punk’a özgüdür, ne de genel bir?eydir.  Kendi içinde de?erlendirilince; punk dü?üncesiyle ilgisiz ?eyler buna sebeptir.  Örnek olarak bir lisedeki bir punk ile iyi bir futbol oyuncusunun kavgas?n? ele alal?m.  Futbol oyuncusu ve çevresi punk genci gerçek bir insan olarak de?erlendirmemektedir.  Aksine, onu bir öfkeli sözler deposu olarak kullan?r, her gün dalga geçer, provoke eder ve utand?r?rlar.  Bunlar?n sebebi, hepimizin bildi?i gibi kendilerine olan güvensizliklerinin d??a vurumudur.

 

Günün birinde, tüm bunlar punk gence fazla gelir ve futbol oyuncusuna koridorda sald?r?r.Ö?retmenler tabi günün sonunda garip saç ?ekli pis k?yafetlerini delil göstererek punk genci ?iddet yanl?s? ve kontrol edilemeyen bir tehlike olarak ilan ederler.  Yerel gazete hemen yazar: “Koridor kavgas?, ?iddetin Punk-Rocker’lar?n ya?am tarz?n?n bir parças? oldu?unu tekrar gösterdi”.

 

Gerçek bir insan olarak kabul görmemenin getirdi?i ani k?zg?nl?k punk rockerlara özgü bir hareket de?ildir.  Bu insani bir davran??t?r ve kabul görmeyen, de?er verilmeyen, a?a??lanan herkes ayn? tepkiyi verecektir.  Üzücü olan punklar aras?nda çok fazla ?iddet örne?inin ya?anm?? olmas?d?r.  Kendilerine punk diyen baz? yanl?? yönlendirilmi? insanlar?n yapt?klar? daha da kötü örnekler olu?turmu?tur.  Ancak kin ve ?iddet, punk’?n özellikleri aras?nda olmay?p, savundu?u de?erlere de ters dü?mektedir.  Kin ve ?iddet punk toplulu?unu bir arada tutan yap??t?r?c?lar de?ildir.

 

TEK OLMAMA ?NSANLI?IN KORUMASIDIR

 

Do?a bize punk olman?n ne oldu?u ile ilgili temel bilgiler vermektedir.  Yakla??k 6 milyar insan?n ta??makta oldu?u, 80.000 ayr? genden olu?an, insanlara lütfedilmi? farkl? gen gruplar? mevcuttur.  Ayn? gen grubuna sahip iki insan?n kar??la?ma ihtimali; buradan bir ç?kar?m yapmak için fazlaca küçüktür.  (hesaplamak isteyenler için; ½ 80.000 kere, hayat içerisinde kar??la?t???n?z insanlar?n say?s? yüzde ya da binde hali! Pratikte imkans?z bir durum)

 

Ta??d???m?z genler hayat içerisindeki hareket tarz?m?z ve al??kanl?klar?m?zda çok belirleyicidir.  Bu yüzden “tek” olma hediyesine sahibiz.  Çünkü kimsenin dünyas?n? kontrol eden gen düzene?i ba?kas?n?nkiyle bir de?ildir.  Bunun yan?nda tabii ki kültürel etkilerin de üzerimizde çok büyük etkisi vard?r, ancak bunlar?n dünya görü?ü ve ya?am tarz?yla ilgili insanlar aras? daha homojen bir etkisi bulunmaktad?r.

 

?öyle bir örnek ele alal?m.  Ayn? okulda okumu?, ayn? ideallare sahip, ayn? fabrikada çal??an, ayn? tak?mlar? tutan, ayn? ma?azalardan al??veri? yapan 15.000 nüfuslu bir ortas?n?f kasabas? oldu?unu varsayal?m.  Bu insanlar?n çocuklar?n?n geli?iminde; çevrenin kültürel etkisi ile çocuklar?n genlerinin “tek”li?i aras?nda sürekli bir çat??ma ya?anacakt?r.

 

Do?al yap?lar?yla ba?lant?lar?n? koparanlar toplumun robotlar? haline gelirlerken, sosyal geli?im ve kayna??m? gözard? edenlerse derbeder hayvanlar olmak durumundad?rlar.  Punk, bu iki uç noktan?n aras?nda ustal?kla çizilecek bir çizginin üzerinde yürümek iste?indedir.Punk’lar kendilerine has “tek”liklerini göstermek isterken, ayn? zamanda zor edindikleri terbiyenin komünal aspektlerine de s?k? s?k? sar?lmak isterler.

Dayand?klar? sosyal ba?lant? noktas?, kar??lar?ndaki her bir bireyin “tek”lik özelli?ini anlama isteminden güç al?r.  Punk “ortam”lar? bu tip görü?lerin kabul gördü?ü, bazen uyum sa?land???, bazen d??land??? ama her zaman tolerans?n ve sayg?n?n yüksek oldu?u sosyal ortamlard?r.

 

PUNK; ?nsan do?as?n? gözard? ederek sürdürülen sosyal yakla??mlar? çürütmeye, yalanlamaya çal??an bir harekettir.

 

Toleransa dayand??? ve reddetmekten sak?nd??? için Punk, tüm insanlara aç?kt?r.  Punk’?n “tek”li?e olan sayg?s? ve yakla??m?yla “tek”lik ile ilgili olan genetik-biyolojik özelliklerimiz aras?nda çok ??k bir paralellik mevcuttur…

 

KORKU VE RASYONAL?TE ARASINDAK? SAVA?

 

?taat etme dürtüsü toplumsal ya?am?n kuvvetli yan etkilerinden biridir.  Büyüklerimizin bak?? aç?lar?na sayg? duymak hepimize ö?retilmi?tir.  Sonradan farkederiz ki, bunlar sadece dogmatik görü?ler olup, asl?nda zor sorular sorarak kar???kl?k yaratmamam?z sa?lanmaya çal???lmaktad?r.  Birço?u al??ageldi?i ?eklide devam ederek, kendi bak?? aç?lar?n? hiçbir zaman aç??a vurmaz ki, bu durum bireyin prematüre ölü do?u?u olarak adland?r?labilir.

 

Türümüz, sadece kendine has olarak kendini tan?mlama ve ifade edebilme yetene?ine sahiptir.  Ancak, insanlar bu biyolojik fonksiyonlar?n? kullanmayarak, asl?nda fonksiyonu meydana getiren do?al seleksiyon e?risine ayk?r? duruma dü?mektedirler.  Bu gönül rahatl??? durumu, hata yapma korkusuyla çat??maktad?r.

Herkesin bir?ey yapt???n? varsaymak kolayd?r, çünkü o zaman hata yapmaktan uzakla??p, her?eyi oldu?u gibi kabul edersin.  Ahmak sürüleri muhtemelen bu avantaj?n fark?na kolayca var?rlar.  Ancak bu mantalite tüm insan ?rk?n?n çökü?üne sebebiyet verebilir.

 

Mevcut popüler fikre kar?? dü?ünmek ve hareket etmek insan geli?iminde kritik olmakla birlikte Punk’?n güçlü belirginliklerinden biridir.  E?er bir konunun ya da fenomenin do?ru oldu?u sadece di?er insanlar öyle dü?ünüyor sav?yla kabul ediliyorsa, Punk’?n görevi daha iyi bir çözüm bulmak; hiç bir ?ey yapam?yorsa, mevcut bak?? aç?s?n? do?rulayan ilgili ba??ms?z, özgün bir de?i?ken bulmak olmal?d?r.  (baz? durumlarda popüler bak?? aç?s? insan do?as?n?n bir yans?mas? ?eklinde gerçekle?ir ki, Punklar bunu reddederek ya?amazlar)

 

Tabiat?na ayk?r? davranma yetene?i insan dü?üncesinin en büyük geli?imlerinin çok önemli bir parças? olagelmi?tir. Bütün “Ayd?nlanma” ça?? , o ça??n dogmalar?na kar?? ç?kma ve do?an?n, insan?n gerçeklerini herkesin anlayabilece?i ?ekilde ortaya koyma çabas? ?eklinde karakterize edilebilir.

 

Galileo kiliseyle sava?t?, kilise kazand?, Galileo’yu ömür boyu hapse mahkûm etti ama sonuç olarak kazanan Galileo oldu; günümüzde güne?in dünya etraf?nda döndü?üne inanan pek az insan kald? ve görüldü ki Tanr? dünyay? evrenin merkezinde yaratmad?.  Francis Bacon, insan kaderinin anlamayla ayn? ?ey oldu?u konusunda ?srar etti.  ?nsan olman?n ne anlama geldi?i bu temel prensibi yads?rsak, dedi; sonras?nda barbarl???n derinliklerine do?ru alçal?r?z.

 

Charles Darwin, Ayd?nlanma’n?n en ate?li günlerinden sonra yazm??t?, ancak bu gelenekten etkilenmi?ti, bir din adam? olarak yeti?tirilmi?ti ancak gezilerinde gözlemledi?i biyolojik çe?itlili?in alt?nda yatan düzeni sorguluyordu.  Sorular? ?ncil’in birçok bölümünü hedef al?yordu, ancak sorgulamas? sa?lam ve bir kendini geli?tirme i?leminin sonucuydu.

 

Kilisenin dogmas? daha da marjinalize edildi.  Kiliseden uzakla?t?r?lma korkusu; insanlarca görü?lerinin anla??lmas? sonucu alt edildi.

 

Günümüz Punk dü?üncesi süreci, anlamaktaki tutkusu ile Ayd?nlanma gelene?inin karbon kopyas?d?r.  Dogmay? yoketme çabas? göstermi? olan geçmi? bu kadar örnek; güçlü bir ö?retiye götürür bizi: Geli?mi? insanlar?n do?as?nda orjinal olmak vard?r. Bu tekli?in kendini bu kadar nadir göstermesindeki gerçek; do?am?z?n çok benzer güçte ba?ka bir faktör taraf?ndan bast?r?lmas?d?r: Korku.

 

PUNK, kendini geli?tirmede bir sorgulama ve sonuç ç?karma sürecidir ki; bu sürecin sonunda sosyal bir geli?im de gözlenebilir.

 

E?er yeteri kadar insan kendilerini özgür hisseder ve sorgulama yeteneklerini kullanmada kendilerini cesaretlendirirlerse; temel gerçekler ortaya ç?kacakt?r.  Bu gerçekler, bir totaliter ki?ilik taraf?ndan böyle bildirildi?i için de?il; insanlar?n ortak veya benzer ?ekilde ya?ad?klar? tecrübeler neticesinde do?ru olarak kabul edilmi? olacaklard?r.

 

Önyarg? meselelerinde punklar?n birbirleriyle anla?malar?; punklar? etrafta istemeyen insanlar?n onlara yapt?klar? basit tehditleri ortak olarak payla?m?? olmalar?ndan ileri gelir.   Punklar?n her biri bir?eylerden uzak tutulmaya çal???lma tecrübesi edinmi?; ve her biri kendi hikayesinde bir di?erinin ya?ad??? d??lanm??l??? belli bir tecrübe sonucu anlayabilmektedir.

Önyarg? gerçe?i; hepsinin ortak payla?t??? bir tecrübeden ileri gelmektedir; bir yerlere yaz?lm?? bir formülden ya da aralar?nda ald?klar? ortak bir karardan de?il.  Punklar tecrübelerinden önyarg?n?n yanl?? oldu?unu ö?renmi?lerdir.  Bu ya?amlar?ndaki en önemli prensiplerden biri haline gelmi?tir, bunu bir ders kitab?ndan ö?renmemi?lerdir.  Anlamaya çaba göstermeksizin ve inan?lan? provoke etmeksizin, gerçek; ki?iye has, pasif ve kesinle?tirilmi? bir ideolojinin alt?nda kalm??t?r.

 

GERÇEK NED?R?

 

Filozoflar, gerçe?i büyük “G” ile yaz?lan gerçek ve küçük “g” ile yaz?lan gerçek olarak ay?r?rlar.  Punklar bunu reddeder.

 

Büyük “G” ile tan?mlanan gerçek, üstün bir val?k taraf?ndan hükümlendirilmi? bir düzen oldu?unu kabul eder.  Bu tan?m, gerçe?in Tanr?’dan ileri geldi?ini, Tanr?’n?n her?ey için evreni yarat?rken bir plan? oldu?unu anlat?r.

 

Küçük “g” ile tan?mlanan gerçek; kendi kendimize fark?na vard???m?z, ve dünyan?n heryerinde benzer deneyim ve gözlemlerle herkesin ayn? kan?ya varaca?? olaylard?r.  Bu objektif gerçeklik olarak da bilinir; gerçek bizlerin içinden olu?an ?eydir. (Büyük “G”nin aksine)

 

Ahlak?n sadece büyük “G” gerçe?inin bir ürünü oldu?unu dü?ünmek durumunday?z. Objektif gerçek sadece ruhani ve ahlaki bir kültüre yol çizmektedir.

PUNK; dünyan?n bizim yapt?klar?m?zdan ibaret oldu?una dair bir inançt?r.  Gerçeklik bizim dünyay? anlay???m?zla olu?ur; bir yerlerde olaylar?n olmas? gerekti?inin yaz?lm?? ?ekliyle gerçek olu?maz.

 

Punk’?n objektif gerçekli?e olan ba??ml?l??? payla??lan tecrübeler noktas?ndan ileri gelir.D??ar?da kalabal?kta duran herkes, tecrübenin gerçekli?ini hisseder.  Kimsenin ç?k?p ta farkl? olmak konusunu aç?klay?c? bir doktrin yazmas?na gerek yoktur bu tecrübeyi payla?mak için. Gerçek, ayn? tecbrübeyi payla?m?? insanlarca böylece belirlenir ve anla??l?r.

 

KORKU NED?R?

 

?nsanlar?n boyun e?dikleri korkular, insanl?k tarihinde kederli ve zor periyodlara sebep olmu?lard?r.  “Karanl?k Ça?lar” diye adland?r?lan zamanlar; dura?an, ayaklanmalar?n olmad???; ancak kederli bir sessizli?e bürünmü? ve bula??c? hastal?klarla örülmü? y?llard?. Karanl?k ça?lar?n insanlar?n? bu pseudo-rahatl?k ve sakinli?e iten durum aslen, insanlar?n kral ve kilise taraf?ndan güçlendirilmi? bürokrasiye boyun e?meye ve hayatlar?n? boyun e?mekle geçirmek zorunda olmalar?na inand?r?lm?? olmalar?ndan ba?kaca bir ?ey de?ildi.

 

Bir köylü olmak asl?nda kolayd?r; bir hedef, amaç olmaks?z?n sadece daha fazla ürün üretmek ve krala daha fazla kar ettirmekten ba?kaca bir emel yoktur.  Ancak köylüleri kontrol etmek için korku kullan?ld???nda (köylü yerine günümüz mavi yakal?lar?n? da koyabiliriz); bu k?sa süreli bir durum olacakt?r, çünkü köylüler de krall?k ile ayn? dü?ünsel kapasiteye sahiplerdir.

 

Kendini tan?mayla ilgili içimize i?lemi? biyolojik özellikleri ve insansal kendini ifade etme dürtüsünü sonsuza kadar bast?rmam?z mümkün de?ildir.  Asl?nda köylüler de pratik bir amaç olmaks?z?n çal??man?n bir çiftlik hayvan?ndan farkl? bir durum ortaya ç?karmad???n?n fark?na var?rlar.  Korku taraf?ndan kontrol edilmek, tüm insan ya?ant?s?n?n d???na itilmek, harcanmakt?r.

 

?nsan davran??lar?n? kontrol eden korku insan taraf?ndan ö?renilen bir olgudur.  Di?er canl?lar?n ani, reflekslere ba?l? ve kendilerini canl? tutmak için gösterdikleri tehlikeli ?eylerden kaçma sonucunu do?uran korkular?ndan farkl?d?r insan?n? korkusu.  Bunlara benzer otomatik refleksler bizlerde de vard?r ancak, ba?ar?s?z olma korkusu ve konu?ma korkusu bunlar?n aksine limbik sistemimizden ileri gelir.

 

Limbik sistem beynimizin içerisinde nöronlardan olu?an ve en derin duygular?m?z? kontrol eden bir a?d?r.  Bu a?, beynin iki k?sm?n? birbirine ba?lar.  Bu iki k?s?m alg?lama verilerinin gönderildi?i (görme, duyma duyular? gibi) orta beyin k?sm? ile bilginin i?lendi?i önbeyin k?s?mlar?d?r.  Ön beyin k?sm? 480 milyon y?ld?r varolmakla birlikte (neredeyse omurgal?lar?n ortaya ç?kmas?ndan bu yana), insanl???n ortaya ç?kmas?yla özel i?levler kazanm??t?r.

 

Ön beyinin cerebral kortex ismindeki k?sm? insanlarda çok geli?mi?tir.  Cerebral kortex’in %95?i planlama ve karar verme gibi i?levleri yürütmek için vard?r.  Kalan %5?lik k?s?m alg? verilerinin i?lenmesinde ve otomatik hareketler için kullan?l?r.

 

Bir k?yaslama yapacak olursak, oldukça geli?mi? bir omurgal? olan farede cerebral kortex’in %5?i dü?ünsel i?levler yerine getirirken, %95?i alg?lama ve otomatik hareketler için kullan?l?r.

?nsan olman?n anlam?nda geli?mi? bir limbik sisteme sahip olmak yatar.  Di?er hayvanlardan planlamaya, yorumlamaya ve kendimizi ifade etmeye harcad???m?z zaman ile ayr?l?r?z.  Limbik sistemimiz çok güçlüdür.  ?lkel duygular?n üzerine geçebilir ve derin arzular? bast?rabilir.

 

Arkada?lar?yla ac?kl? bir film seyreden ve arkada?lar?n?n görmesini istemedi?inden dolay? kendini a?lamamak için s?kan her insan, limbik sisteminin gücü alt?nda kalm?? demektir. A?lamaya kar?? arkada?lar?n?n verece?i tepkiyi önceden dü?ünüp; gözya?lar?na sebep olacak duygusal etkileri kapatm??t?r.

 

Ayn? ?eklide rasyonalite de limbik sistemin bir ürünüdür ve korku da ayn? limbik sistemin nöronlar?ndad?r.  Korku genellikle irrasyonel dü?üncelere dayanan, rasyonel bir davran??t?r.  Korku, cerebral kortex’in i?lem gücünü dondurabilir.  Reddetme ve korku ço?u durumda ayn? ?ekilde davranarak, limbik sistemimizin do?al alg?lar? bast?rmas?n? sa?lar ve böylece güvenli ve rahat davran??? desteklemi? olurlar.

 

Limbik sistem di?er organlar gibi kontrol gerektirmeden otomatik i?lemler gerçekle?tirir. Vücudumuzun genel sa?l??? söz konusu oldu?unda limbik sistem sürekli bir dikkat içerisinde bulunur.  Korkuyu yenmek için, limbik sistemle devaml? ileti?im halinde olmak ve do?al olan? bask? alt?na ald??? noktay? fark etmek gerekir.

 

“Etiket” ve “iyi olmak” , kimi zaman gerekli olsa da, bu durumlar limbik sistemin bask?s?n?n bir sonucu ve insan orijinalli?inin tam tersi durumlard?r.  Yalan söylemek limbik sistem bask?s?n?n en uç noktas?d?r.  Apaç?k ortada olan?n, ya da bilinenin reddidir.

Yalanc?lar, limbik sistemin birer esiri olmu?; en basit zihinsel kapasitelerinin bile uza??nda kalm??lard?r.  Davran??lar? temkinli ve de?i?kendir, çünkü uydurduklar?n? örtmek için ortada olan? göstermemek çabas?ndad?rlar.  Sonunda gerçe?i vermek ve yenilgiyi kabul etmek durumunda olsalar bile, korkular?n? saklamak ad?na her türlü çarp?k mant??? savunmak yoluna gidebileceklerdir.

 

Politikac?lar, i? adamlar?, ve hakimler çarp?k mant???n ustalar? ve korkunun destekçileridirler.  Punk’lar? çok güzel entellektüel hedefler haline sokmaya çal???rlar, çünkü limbik sistemlerini kontrol eden insanlara sayg?lar? yoktur.  Ve Punk’lar ortada apaç?k olan? gördükleri gibi söylemeye devam edeceklerdir, bu söylev sosyal statülerini yerle bir edecek olsa bile.

 

PUNK, sosyal statü kayb? korkusuna kar?? verilen sürekli mücadeledir.

 

PUNK HAREKET?

 

Punk’? kültürel anlamda bir hareket haline sokan baz? faktörleri saymaya çal??t?m.  Bo? bir sebep u?runa etrafta her ?eyi parçalamaya çal??an, gaddarl?k yapan, çal?p ç?rpan, kavga eden; günümüz punk stereotipi olarak gösterilmeye çal???lan ki?iler; aslen güzel görünümlü aptal kafal? pop y?ld?zlar?ndan farks?zd?rlar.

 

Çünkü plak ?irketleri için ?iddet, seks ve bencillik pazarlamas? çok kolay ö?elerdir.  Bunun sonucu birçok müzik grubu kendilerini Punk olarak adland?r?p; fark?nda olmaks?z?n punk’a ayk?r? olan her ?eyin stereo tipleri haline gelmi?lerdir.

 

“Gel sen de bize kat?l” ?eklinde taraftar/dinleyici toplama yakla??m?, genellikle güçlerinin benzer dü?üncelere sahip klonlar?n?n say?s?n?n artmas?yla ço?alaca??na inanan zay?f insanlarda çekici bir etki yapar.  Ancak insanlar birbirlerine, dar görü?lü, kendine hizmeti amaçlayan; ve korkuya dayal? bir ba?la ba?lan?yorsa, ki?ilerin say?lar?n?n artmas?n?n bir güç olu?turmayaca?? aç?kt?r.

 

Güçlü ideolojiler bir insan y???n?na ihtiyaç duymaz.  Zaman içerisinde süregelir, gücünü kaybetmez, çünkü içten içe biyolojimizle bütünle?ir.  Güçlü ideolojiler Homo sapiens olarak var olman?n anlam?n?n bir parças?d?r.  Punk bu gelene?in tipik bir örne?ini olu?turur.

 

Burada ve ?u anda olan?n üzerinde olan, epik paydalar?n bir hareketidir.  Çünkü öyledir, öyleydi, öyle olacak; insanlar yeryüzünde yürüdükleri sürece.

 

Kültürün doymak bilmez bir ?ekilde geli?ti?i günümüzde, Punklar?n da günü gelecektir.  Internet insanlara bir kez daha direkt olarak ileti?im kurma iznini vermektedir.  Web de insan davran??? enteraktiftir, kitle medya organlar?n?n olu?mas?ndan önceki dönemlerde oldu?u gibi.

 

?nsanlar ?imdilerde yine ideolojik tart??malara ve ya?am tarz? konular?na yönlenmektedirler.  Kendilerini kapat?p, bir a??n, ticarethanenin ya da sistemin kabul edece?i davran?? tarz?n?n benimsedikleri klasik 20. yüzy?l davran?? biçiminin aksine bir durum olu?maktad?r böylece. Yalanlar ve elitizmin gizemleri web üzerindeki global tart??malar ve bilgi al??veri?iyle aç??a ç?kmaktad?r.

 

Dünya nüfusu alternatif ideolojilere daha aç?k bir hale gelecektir çünkü onlar? yaratma dürtüsü kendilerinde de olacak ve alternatif dü?ünceler kendileri taraf?ndan da yarat?l?yor olacakt?r.  Tarihi geçmi? kurumlar?n tüm dünyaya ayn? anda empoze etmeye çal??t??? ideolojiler insanlar için gün geçtikçe daha az çekici hale gelecektir.

 

Punklar taraf?ndan hali haz?rda ya?at?lan “Anlaman?n Gücü” ve “Bilgi Güçtür” de?erleri norm haline gelecektir.  Gizli notlar?n sertli?i, bütünlü?ü ve faydas?zl??? aç??a kavu?turulacak ve insan “tek”li?ine ve orijinalli?ine do?ru yeni bir ça? ba?layacakt?r.

 

 PUNK K?MD?R?

 

Herkeste Punk olma potansiyeli vard?r.  Ancak dura?an, mücalede gerektirmeyen ve rahat bir ortamda yeti?mi? olanlar için biraz daha güçtür, onlar kendilerine rahatl?k sa?layan dü?ünce ve kurumlar? ele?tirmenin veya provoke etmenin de?erini göremezler.  Ancak günümüzün “batak” dünyas?nda bu gibi umars?z ve rahat insanlar?n yeti?ti?i ortamlar? bulmak da son derece güç hale gelmi?tir.

 

Halen bir çok insan?n kafas?nda sonsuz sorular alev alev yanmaktad?r.  Her geçen yüzy?lda insan olman?n anlam? biraz daha anla??lmaktad?r.  ?nsanlar?n korku dolu aristokrasi dogmas?n?n tüketmek ve tekrar etmek ve erken ?eklide mezar?n yolunu tutmak üzere e?itildi?i dönemler de olmam?? de?ildir.

 

Di?er taraftan insan ruhunu öldürmek güçtür.  Punk insan ruhunun küçük bir evrenidir (microcosmos).  Punk’lar dü?ünceleriyle ba?ar?ya ula??rlar, kaba kuvvetle de?il. Toplumu farkl?l?klar?yla ileri götürürler, uyumlar?yla de?il.  Di?erlerine kat?larak motive ederler, yöneterek de?il.

 

Kendini geli?tirmenin ön saflar?nda yer al?rlar ve ara?t?rma ile insan ?rk?n?n bütünlü?ünü geli?tirirler.  ?nsan duygular?n?n yaz?l? olmayan üniversal prensiplerini korurlar, herkese kar?? apaç?k ortadad?rlar, davran??lar?n elitist kodlar?ndan ya da gizli notlardan sak?nmaks?z?n.  Gelecek umudunu vücutland?r?rlarken, geçmi?in eksiklerini ortaya ç?kar?rlar.  Onlara ne yapmalar?n? gerekti?ini söylemeyin, zaten sizi sürüklüyorlar.

 

PUNK, insani özelliklerimiz olan sonuç ç?karma ve sorgulama ile birlikte elde edilen tecrübelerle “tek” olman?n d??a vurumudur.

 

PUNK; ?nsan do?as?n? göz ard? ederek sürdürülen sosyal yakla??mlar? çürütmeye, yalanlamaya çal??an bir harekettir.

 

PUNK, kendini geli?tirmede bir sorgulama ve sonuç ç?karma sürecidir ki; bu sürecin sonunda sosyal bir geli?im de gözlenebilir.

 

PUNK; dünyan?n bizim yapt?klar?m?zdan ibaret oldu?una dair bir inançt?r.  Gerçeklik bizim dünyay? anlay???m?zla olu?ur; bir yerlerde olaylar?n olmas? gerekti?inin yaz?lm?? ?ekliyle gerçek olu?maz.

 

PUNK, sosyal statü kayb? korkusuna kar?? verilen sürekli mücadeledir.

 

Petrol

 

 Ya?an kar, ya?an ya?mur de?il.

Bu ya?an gözya??.

Ya?an sen, ya?an ben,

Biz çoktan öldük.

 

Bu dünya, bir dünya de?il.

Bu dünya bir tabut.

Ve ya?an gözya?lar?na bak

Biz çoktan öldük.

 

Petrol rengi bir hayat,

Perol rengi bir dünya,

Petrol rengi bir bar??.

Suratlar bir kar??,

Hayaller bir kaç??.

Ve ya?an gözya?lar?na bak

Biz çoktan öldük

 

 

EPS?LON

Çevresindeki kavga ve k?yametten habersiz, ?stanbul’un ortas?nda duran bir kampusun, kendi içindeki karma?as?ndan bile uzak bir kö?esindeydi okudu?um “Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü”.  Ad? üzerinde, kampusun dünyevi ortam?n?n d???nda gibiydi.  Din ve din unsurlar?n?n, siyasi ve sosyal bölünmelere yol açacak silahlar olarak kullan?lmaya ba?land??? ve yobazl???n bilinçli olarak t?rmand?r?ld??? bir ortamda birbirlerini k?ran, daha do?rusu birbirlerine k?rd?r?lan ö?rencilerin anlams?z sava?lar?na inat, tam ortalar?nda durup ?ark?lar söylerdik.  Duvarlar?n kenar?nda dizili çevik kuvvet kasklar? ve coplar? aras?na koyard?k gitarlar?m?z?.  Sistem, siyaset, düzen, hükümet, muhalefet demokrasi, sava?, bar??, din ve dinsizlik.  Tüm bu kavramlar ve söylenmesi moda olmu? daha niceleri el ele vermi? dünyay? yok ediyorlard? bizim gözümüzde.  Topluma batan görüntümüzün umursamaz tavr?m?zla birle?ip sa?lamla?t?rd??? güvenlik kalkan?m?z alt?nda ya?ay?p gidiyorduk.  Güzel insanlar tan?d???m zor bir bölümdü Astronomi.

 

Geçti?imiz y?l Nisan ay?nda, adamlar uzaya bir dürbün yollad?“ Dedi profesör.  Dürbün diye bahsetti?i de me?hur Hubble teleskopuydu.  “Bir dürbün ki ?imdiye kadar insano?lunun bakamad??? yerlere bakmaya cüret ediyor.  Astronomi tarihinde bir devrim say?labilecek bu olay? aran?zda bilen var m??  Sanm?yorum” Gözleri sürekli saçlar?ma tak?l?yordu.  ??reniyor oldu?unu hissettirmek ister gibi duran bak??lar?na inat ben de ona dik dik bak?yordum.  Sonunda gözlerini kaç?r?p sözlerine devam etti.  “Hubble, 30. Kadirden parlakl??? bile gözlemleyebiliyor.  Peki, bu durumda geçen dersimizde size anlatt???m bilgiler ?????nda, bu dürbünün bizim gözle görebilece?imizden kaç kat daha sönük y?ld?zlar? gözlemleyebilece?ini bana kim söyleyebilir?

 

On üzeri dokuz nokta alt?” dedim içimden.

 

Hadi ?a??rt?n beni!  Mesela sen, garip saçl?, kalk aya?a, ismin ne senin?” diye sordu.  S?k?nt?l? bir ?ekilde yerimde do?rulurken k?s?k bir sesle ad?m? söyledim.

 

Punkat

 

Geçen hafta da dersteydin sen hat?rl?yorum.  Bu soruya cevap verebilmelisin o halde.  Ama veremeyece?ini biliyorum.  Ve buna ?a??rm?yorum.  Saçlar?na derslerden daha fazla vakit harcad???n? görebiliyorum çünkü.  Otur!

 

Cevab? veremeyece?ime o kadar emindi ki!  Hiç f?rsat tan?mam??t?.  Dü?ünmem için süre vermedi?inin fark?nda bile de?ildi asl?nda.  O anda cevab? yüzüne tokat gibi yap??t?rmaktansa, hafif bir tebessüm ile oturmay? tercih ettim.

 

Beni küçük dü?ürmenin verdi?i co?kuyla formülleri bir bir s?ral?yordu tahtaya profesör. “Size geçen derste anlatt???m gibi bizim gözümüz 6. Kadirden y?ld?zlar? gözlemleyebilir. Bu durumda Hubble için bu parlakl?k seviyesi 30 oldu?una göre...

 

Gözleri parl?yordu.

 

... Ve yine geçen derste ö?rendi?imiz formülde yerlerine koyarsak 30 eksi 6 buna göre sonuç...” Sonuç zavall? bir profesöre kar?? ma?rur bir PUNK t? benim nazar?mda. “...on üzeri dokuz nokta alt?!

 

Hubble önyarg?s?z normal insan gözünün görebilece?inden yakla??k yüz milyar kez daha sönük y?ld?zlar? görebilir diye d&uu


© Copyright 2019 tansel gunay. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Action and Adventure Short Stories