Sa Likod ng mga Pangarap

Reads: 421  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
tungkol ito sa taong hindi nawawalan ng pag asa sa buhay, kahit ano pang pagsubok ang magdaan, kanyang kinakaya sapagkat hawak nya ang kanyang pangarap..

Submitted: July 16, 2009

A A A | A A A

Submitted: July 16, 2009

A A A

A A A


Musmos ka lang, maraming pangarap

Sa iyong isipan naglalaro't hinahanap

Mga pangarap na ayaw maglaho

Na sa panaginip lang nabubuo

****

Kinabukasan sa mga mata mo'y nakaukit

Naglalarawan at kumukulay kahit nakapikit

Datap'wat malayo pa ang iyong lalakbayin

Dala ang tibay ng loob saan man makarating

****

Sa bawat pagtakbo, ikaw ay nadarapa

Pilit kang babangon sa tagumpay nagpapatirapa

Unos ma'y walang humpay mong sinusuong

Sa buhay mo musmos na parang gulong

****

Sa mga mata mo'y nasisinagan

Mga pangarap, nalalarawan...

Sa mga mata mo'y mababasa

Mga pagsubok ay kayang kaya

****

Lakas ng loob ang tangi mong sandigan

Nagliliparang bato pilit mong iniilagan

Sapagkat naniniwala na sa bawat pangarap

Ay ang kakayahang lumipad tungo sa hinaharap.


© Copyright 2017 tarawinter. All rights reserved.