My winter love

Reads: 75  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 2

More Details
Status: Finished  |  Genre: Romance  |  House: Booksie Classic
My first attempt of a poem in Dutch! Enjoy!

Submitted: July 17, 2014

A A A | A A A

Submitted: July 17, 2014

A A A

A A A


oh liefde van mijn leven, is de winter komt, en ik heb je nodig;

Kom hier en koester me in de sneeuw

Zing voor mij, mijn roos, zingen me zachtjes in slaap;

Laat me dromen, laat me droom van je
 


© Copyright 2018 TheLoneWanderer13. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments