SIYA ANG ATING DIYOS

Reads: 84  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Religion and Spirituality  |  House: Booksie Classic
SIYA ANG ATING DIYOS

Submitted: February 03, 2013

A A A | A A A

Submitted: February 03, 2013

A A A

A A A


SIYA ANG ATING DIYOS

by theunkownMine

Siya'y sa Mundo'y ipinanganak,

Upang sa kasalanay iligtas ang kanyang mga anak

Siya'y hinusgahan at pinarusahan,

Sa krus ng duguat sugatan

Siya'y namatay sa krus,

at sa kasalana'y tayo'y tinubos

Siya'y di lang man pinasalamatan,

Sa lahat ng kanyang ginawang Kabutihan

Siya'y muling nabuhay,

Mula sa ilang araw na pagkahimlay

Siya'y bumalik sa Kanyang kaharian,

Ngunit muling babalik nang hindi natin namamalayan

kaya dapat natin itong paghandaan

Upang balang araw wala tayong pagsisisihan

Di nyo ba napapansin,

Siya'y Tumatawag sa atin

Dapat natin Siyang sambahin,

Sa pamamagitan ng isang panalangin

Kumakatok sa ating mga pintuan,

Ngunit Sya ba'y ating pinagbubuksan?

Hayaang sa puso'y manirahan,

at pag hariin magpakailanman

Sya ay ang ating Diyos,

na kung magmahal ay lubos-lubos


© Copyright 2017 theunknownMine. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Religion and Spirituality Poems

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by theunknownMine

The Princess' Prince

Book / Young Adult

You Got Me (MINE)

Book / Young Adult

SHE SMILE

Short Story / Romance

Popular Tags