SIYA ANG ATING DIYOS

Poem by: theunknownMine

Summary

SIYA ANG ATING DIYOS

Content

Submitted: February 03, 2013

A A A | A A A

Content

Submitted: February 03, 2013

A A A

A A A


SIYA ANG ATING DIYOS

by theunkownMine

Siya'y sa Mundo'y ipinanganak,

Upang sa kasalanay iligtas ang kanyang mga anak

Siya'y hinusgahan at pinarusahan,

Sa krus ng duguat sugatan

Siya'y namatay sa krus,

at sa kasalana'y tayo'y tinubos

Siya'y di lang man pinasalamatan,

Sa lahat ng kanyang ginawang Kabutihan

Siya'y muling nabuhay,

Mula sa ilang araw na pagkahimlay

Siya'y bumalik sa Kanyang kaharian,

Ngunit muling babalik nang hindi natin namamalayan

kaya dapat natin itong paghandaan

Upang balang araw wala tayong pagsisisihan

Di nyo ba napapansin,

Siya'y Tumatawag sa atin

Dapat natin Siyang sambahin,

Sa pamamagitan ng isang panalangin

Kumakatok sa ating mga pintuan,

Ngunit Sya ba'y ating pinagbubuksan?

Hayaang sa puso'y manirahan,

at pag hariin magpakailanman

Sya ay ang ating Diyos,

na kung magmahal ay lubos-lubos


© Copyright 2017 theunknownMine. All rights reserved.

SIYA ANG ATING DIYOS SIYA ANG ATING DIYOS

Status: Finished

Genre: Religion and Spirituality

Houses:

Details

Status: Finished

Genre: Religion and Spirituality

Houses:

Summary

SIYA ANG ATING DIYOS
Share :
Twitter

Add Your Comments:

Other Content by theunknownMine

Add picture

Paste the link to picture in the entry below:

— or —

Drag a picture from your file manager into this box,
or click to select.

Add video

Paste the link to Youtube video in the following entry:

Existing Comments:
Bad selection

Cannot annotate a non-flat selection. Make sure your selection starts and ends within the same node.

(example of bad selection): This is bold text and this is normal text.
(example of good selection): This is bold text and this is normal text.
Bad selection

An annotation cannot contain another annotation.

Anonymous
Really delete this comment?
Anonymous
Really delete this comment?

There was an error uploading your file.


    
Anonymous