Ek Manzar

Reads: 174  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Poetry  |  House: Booksie Classic
A scene

Submitted: July 30, 2010

A A A | A A A

Submitted: July 30, 2010

A A A

A A A


Ek Manzar
 
Rangon k badalney ka ek ajab manzar daikha
Be rang c dhanak aur rangdar andhera daikha
 
Uus ki zat mein qudrat k karishmey they shayed
Mat pooch ka uski zat mein kiya kiya daikha.
 
Uuski khushiyon ko thikana koi na tha
Surkh jorrey mein usey sajtey sanwartey daikha.
 
Shayed zindgi mein ye b daikhna tha hum ne
Khushiyon ko uski matam mein badaltey daikha
 
Maand b na parri thi surkh jorrey ki chamak abi
K muskuratey honton ko uuskey thartharatey daikha.
 
Naya rang aalam ko chand ki kirnon ne diya
Surkh jorrey k uskey safaid hotey daikha.
 


© Copyright 2017 wasi abbas. All rights reserved.

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by wasi abbas

Sane Insane

Short Story / Young Adult

My Happy Sun

Poem / Romance

Piyar Ratein

Poem / Romance

Popular Tags