ALAALA

Reads: 746  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 3

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
tagalog

Submitted: May 05, 2008

A A A | A A A

Submitted: May 05, 2008

A A A

A A A


Photobucket


ALAALA

Photobucket

BY WIKHAIINN

?

Ikaw ang langit sa’king paningin,
Ngunit bakit ka tinatangay ng hangin?
Hinahanap ko na ang iyong tinig,
Matagal na ito nalayo sa’king piling…

?

Sa mga ulap na makulimlim,
Ikaw parin ang aking dinadalangin…
Walang oras na lumilipas
Na hindi ko nababanggit ang taong naging ikaw,
Ang ikaw na hindi sana nawawala,
Ang ikaw na hindi sana nalayo sa’kin,
And ikaw at ako sa’ting samahan,
Puno ng ligaya at pagtutulungan;
Tunay sanang sukatang ng pagkakaibigan,
Ngunit sadyang hindi ito nagtagal,
Tinangay na ng agos,
Ng luha ko…

?

Hindi ko na sanang binitiwan pa,
Hindi mo na sanang kinalimutan pa,
Kaya sa mga pagkakataong ika’y luluha pa
Ang pupunas ba sa luha mo’y nakakagaan ba?

?

O sadyang lalong bumibigat
Sa tuwing naalala mo
Ang panyong iniwan ko
Sa ilalim ng unan mo
Na tinatabunan
Ng mga kalungkutan nating nalipasan na

Ng panahon…

PhotobucketPhotobucketPhotobucket

Ikot Music Code


© Copyright 2018 wikhaiinn. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply