Ang Babaeng Ayaw Magmahal

Reads: 439  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Editorial and Opinion  |  House: Booksie Classic
Filipino. A poem request.

Submitted: November 08, 2008

A A A | A A A

Submitted: November 08, 2008

A A A

A A A


Photobucket

.
Ang babaeng ayaw magmahal
(requested by title)
.
.
Natatanaw, matatamis niyang labi,
At inuukit, kanyang ngiti,
Habang hinahabol ang bawat sandali
Sa oras na di nabibili;
.
Ikaw marahil, binibini
Ang minsa' y nagmahal
Ngunit di nagtagal;
Nais ko sanang marinig
Buhay mong makulay pa sa pag-ibig
Bagay na di kita ng ' yong daigdig;
Dahil sa labis na pasakit
.
Ngayon, sasabihin ko sa' yo,
Maganda ka pa sa mga bituin sa langit
Abot tanaw mo na ang bahaghari...
.
Hinahanap ka nang labis-labis,
Tulad ng walang hanggang pagtangis
Ng salitang halos di kilala,
Pagmamahal, at aruga sa tuwina;
Siya pa kaya, iyong kilala pa?
Babaeng ayaw magmahal
Na nasaktan ng lubusan;

-

Nais ko lang marinig

Buhay mong makulay pa sa pag-ibig,
Maganda ka pa sa mga biruin sa langit
Hinahanap kita ng labis-labis,
Kung muli, kailangan ko itong ulit ulitin,
Asahan mo, walang sawa ko itong babanggitin.
.
Ang babaeng ayaw magmahal sa aking harapan,
Siya ay walang katulad kung magmahal
.

Di nio dapat saktan,

O pag-ibig, wag pagkaitan.

.

.
W.A. Garcia
.
Wikhaiinn
.


© Copyright 2019 wikhaiinn. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Editorial and Opinion Poems