Ang puso

Reads: 711  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 3

More Details
Status: Finished  |  Genre: Editorial and Opinion  |  House: Booksie Classic
tagalog

Submitted: December 17, 2007

A A A | A A A

Submitted: December 17, 2007

A A A

A A A


 Ang Puso
 
May mabigat na responsibilidad ang puso
Mula sa pagdaloy ng dugo nito
At kung saan ang tao nabubuhay
Nagtitimpi sa bawat aray
Pag-ibig ba, kanyang pakay?
O ang damadaming tinataglay…
Hindi ako mapalagay…
 
Minu-minuto’y nakailang pintig na ba?
Sa himig niya ako’y nahihilig na nga
Pagmamadali niya nga, parang may lakad
Kung nabanggit nama’y namumukadkad…
 
Ang pagmamahal kanya rin daw
Meron din ang lumikha
Sadya ngang nakakamangha
Pagkat ito’y nasa loob niya,
Tumutibok sa laman natin,
sadya ring nakakapukaw,
Hatid niyang naguumapaw…
 
Pulsing naguumapaw
Di ko matantsa ang nais,
Tunay nga,walang kaparis;
Natutunaw lahat ng bangis.
Minsan nga lang padalos-dalos,
Paano na makakaraos?
 
Siya raw, alam ang daan
Himig niya, pakinggan niyo lang
At siguraduhung walang alinlangan
Sundan niyo lang
At magtiwalang lubusan…
 
 
 
 


© Copyright 2018 wikhaiinn. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Unknown

avatar

Unknown

More Editorial and Opinion Poems

Booksie 2018 Poetry Contest

Booksie Popular Content

Other Content by wikhaiinn

OPPOSITE LANE

Poem / Religion and Spirituality

THE LAST SLICED PANG

Poem / Poetry

The fallen leaf

Poem / Poetry

Popular Tags