Bulusok

Reads: 701  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Editorial and Opinion  |  House: Booksie Classic
written in Filipino.

Submitted: November 14, 2008

A A A | A A A

Submitted: November 14, 2008

A A A

A A A


Photobucket

.

Bulusok
.
.
Nagaapoy ang papel,
May nagliliyab na mensahe…
Ngunit di natatanggap ng marami,
Pagdating sa kanila’y abo na ito.
.
Nasusunog na ang bahay,
Mahimbing pa rin ang tulog ng mga naninirahan dito;
Walang ni isang nakaligtas sa kanila…
Yun ang akala nila.
.
Ngunit andiyan pala si inday
Ang kinaiinisan nilang kapit bahay;
Sa di inaaasahang pagkakataon,
…sila’y nabuhay!
.
Muli, nagaapoy ang papel,
Pinatakan ko ng kandila
At sinabuyan ng gaas…
Niluto ko ng husto’t
…giniling tulad ng sisig
.
Sino mang makakita sa papel
Ay di hamak na tunay
…ang panulat niyang pinahahawakan;
.
Alam kong di niya ito bibitawan, kailanman
Susunugin niya ang bawat salita’t aalagaan
Tulad ng kanyang pagkatao, ingat yaman
.
.
W.A. Garcia
.
.
Wikhaiinn
.
.


© Copyright 2019 wikhaiinn. All rights reserved.

Add Your Comments:

More Editorial and Opinion Poems