Handa

Reads: 348  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 0

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
Tagalog

Submitted: November 08, 2008

A A A | A A A

Submitted: November 08, 2008

A A A

A A A


ColorfulTraintracksPictures,ImagesandPhotos

.
.
Handa
.
Alam mo ba kung ano ang galit at poot?
Ang gulo at gusot,
Kung pa’no lumabas sa ‘yong pinasok
At ituwid ang tuldok…?
.
Wala itong pinagkaiba sa pagbura
Ng salitang naguhit sa alaala
Na pilit mong binubura;
Mahihirapan ka ng husto,
Marapat kang maging listo.
.
Mahirap makamit ang ginhawa
Kailangang maging matiyaga,
At kung ngayon ika’y nangunguna,
Wag kang mahiga sa labis na tuwa
Maging handa ka sa kung anu mang dusa
Na maaring hantong sa iyong pagkasira;
.
Tatagan at lakasan mo ang loob mo,
Manatili ka sa sarili mo…
Darating ang araw,
Ika’y babawiin sa’yo;
Maipapagtanggol mo pa kaya ang dignidad mo?
.
.
W.A. Garcia
.
.


© Copyright 2017 wikhaiinn. All rights reserved.

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by wikhaiinn

Popular Tags