karanasan (tagalog)

Reads: 1373  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 4

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
tagalog :)

Submitted: February 22, 2008

A A A | A A A

Submitted: February 22, 2008

A A A

A A A


Karanasan
Sa bawat ngiti,
May lungkot na nangungusap;
Sa bawat luhang pumapatak,
May pusong nagdurusa;
Sa mga pagkakataong kakaiba,
May nauunawaan,
Sa mga nakasanayan,
May napapaghusay;
Lahat ng inaasam,
Lahat ng kinasusuklaman,
Hindi pwedeng hindi maranasan,
Hindi pwedeng hindi maramdaman…
 
May oras para sa lahat,
Laging may panahon na nakalaan,
Lalo na sa tuwing hindi inaasahan,
Pati rin sa iyong  pag-aakala;
Ito’y sadyang nadadaanan lang,
At minsa’y parte ng desisyon lamang.
 
Depende ito sa taong dumadaan,
At sa kanyang kinagisnan,
Kaya ang payo ko lang sayo, kaibigan,
Maging handa kailanman…


© Copyright 2018 wikhaiinn. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Unknown

avatar

Author
Reply

avatar

Unknown

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

More Young Adult Poems