Para Sa Kanya

Reads: 665  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 2

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

More Details
Status: Finished  |  Genre: Young Adult  |  House: Booksie Classic
tagalog :F

Submitted: October 26, 2008

A A A | A A A

Submitted: October 26, 2008

A A A

A A A


Photobucket

.
P a r a s a K a n y a
.
Bulong niya’y kahabag-habag
Na puno ng pag-iyak
Sa gitna ng dalampasigang
…walang ni ‘sang isdang mahuhuli.
.
Humuhuni siya
Tulad ng ibon,
May magandang tinig
Na nakapupukaw,
Umaawit sa’king pagkahimbing
At pinapawi ang aking uhaw…
.
Ngayong wala siyang masisilungan
Nais ko sana siya’y idala
…sa aking kanlungan;
Ngunit sino ba ako?
Para tumayong puno…
Kung ang hanap naman niya’y
…pagkain lamang
At hindi tahanan…
.
Ang katotohanan sa pagdating niya’t
…paglisan.
Narito na ‘sa’king harapan,
Nakita ko na’t di pa niya nasisilayan
Kung sino ba ako para sa kanya
At kung sino ba ako pwede maging
…para lang sa kanya…
.
.
-W.A. Garcia
.
| w i k h a i i n n |
.


© Copyright 2020 wikhaiinn. All rights reserved.

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • Pinterest
  • Invite

Add Your Comments:

Comments