Salamin, Salamin

Reads: 646  | Likes: 0  | Shelves: 0  | Comments: 5

More Details
Status: Finished  |  Genre: Mystery and Crime  |  House: Booksie Classic
this is for you P

Submitted: September 01, 2008

A A A | A A A

Submitted: September 01, 2008

A A A

A A AVideoPlaylist
I made this video playlist at myflashfetish.com

alt .

Photobucket

.

Photobucket

.

Photobucket

.

.

Mailap daw ang taong ‘di mahagilap
‘di malaman ang paroroonan,
Paraiso’y liligid-ligid sa kanyang isipan
‘di mahaplos, di mahawakan
...Ng ‘sang taong ‘di kapwa mahal
Tulad niyang nilapastangan.
.
Sagisag ng batas,
Hustisyia’t dangal
Buong loob na itinaas
Sa harap ng mapagmataas;
.
‘Di kanin ang bawat saglit,
Ngunit bigas na ipakikiskis;
‘Di ulam na maihahain,
Ngunit isdang kailangang hugasan.
.
At kung sino mang mangahas
Na magwagayway ng puting tela’y
…mamarkahan ng pula,
Sasairan ng itim,
Ibubuhos ng mainam
Sa may nais iparating
...Na siyang buhok ay ikiitil
Wawalan ng dangal, pangalan,
At tahanan;
Sa bawat sandaling kalabit ni neneng,
Naghahanap ng masisilungan.
.
Kilos ay itinali
Sa pader na hindi mahawi,
Ngkung anu mang bagyo o lahar
Na nais siyang makapiling,
.
Sa alon ng dagat
Siya’y ipapatapon,
Isang pangyayaring ginusto rin niya,
...Ang malayo sa lipon,
Kung saan ‘sang damukal na luha’t sipon
Kakambal niyang tila
Kada buntonghininga.
.
Tungo’y ‘di disyerto.
‘di paraiso,
Kundi hanap paring preso
Na ‘di siya pakakawalan
Ni kung sino man;
‘di iiwanan
Sa oras ng labanan,
Tahanang dadampi ng lubos
At tanging nakakakita
Sa salaming hawak ng micropono

Na siyang itinapat sa liwanag ng araw

Pantakip sa nagawang kasalanan.
.


© Copyright 2017 wikhaiinn. All rights reserved.

Add Your Comments:

Comments

avatar

Unknown

avatar

Unknown

avatar

Author
Reply

avatar

Author
Reply

More Mystery and Crime Poems

Booksie 2017-2018 Short Story Contest

Booksie Popular Content

Other Content by wikhaiinn

OPPOSITE LANE

Poem / Religion and Spirituality

THE LAST SLICED PANG

Poem / Poetry

The fallen leaf

Poem / Poetry

Popular Tags